تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد توافق بیمه ایران در تهران

تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد توافق بیمه ایران در تهرانتاریخ: 98/04/20
شماره: 98/336899
موضوع: تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد توافق بیمه ایران در تهران
زمان اجرا: 98/04/01 لغایت 99/04/01
مخاطبین: دندانپزشکان و درمانگاه های دندانپزشکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12177904
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست