تعرفه خدمات دندانپزشکی در تهران

تعرفه خدمات دندانپزشکی در تهرانتاریخ: 1397/07/04
شماره: 96/520870
موضوع: تعرفه خدمات دندانپزشکی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1397/07/01
مخاطبین: دنداپزشکان و درمانگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9851263
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست