تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات تخصصی طب فیزیکی در تهران

تعرفه خدمات تخصصی طب فیزیکی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
شماره: 92/233013
موضوع: تعرفه خدمات تخصصی طب فیزیکی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/04/1392 لغایت 01/04/1393
مخاطبین: پزشکان متخصص طب فیزیکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نوع خدمت مبلغ به ریال
1 نوار عصب وعضله EMG NCV توام
2 یک اندام 000ر390 000ر281 000ر727
3 دواندام 000ر413 000ر421 000ر003ر1
4 سه اندام 000ر460 000ر655 000ر312ر1
5 چهار اندام 000ر500 000ر749 000ر469ر1
6 ABR 000ر320
7 VEP 000ر320
8 SSEP 000ر720
9 تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 600ر6=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k
لیزردرمانی یک اندام 000ر105
لیزر درمانی دو اندام 000ر165
مگنت تراپی یک اندام 000ر95
مگنت تراپی دو اندام 000ر150
کمپرس سرد وگرم 4k اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
کمپرس سرد وگرم - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندامتجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضا نماید. 
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو، معادل 5k میباشد.

 

شماره شناسه: 4757990
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: