تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات تخصصی طب فیزیکی بیمه ایران

تعرفه خدمات تخصصی طب فیزیکی بیمه ایران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
شماره: 91/387257
موضوع: تعرفه خدمات تخصصی طب فیزیکی بیمه ایران
زمان اجرا: از تاریخ 01/04/1391 لغایت 01/04/1392
مخاطبین: پزشکان متخصص طب فیزیکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نوع خدمت مبلغ به ریال
1 نوار عصب وعضله EMG NCV توام
2 یک اندام 000ر290 560ر250 560ر540
3 دواندام 400ر307 480ر438 880ر745
4 سه اندام 200ر342 360ر633 560ر975
5 چهار اندام 300ر368 840ر723 140ر092ر1
6 ABR 200ر241
7 VEP 200ر241
8 SSEP 000ر540
9 تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 700ر4=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k
لیزردرمانی یک اندام 000ر80
لیزر درمانی دو اندام 000ر130
کمپرس سرد وگرم 4k اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
کمپرس سرد وگرم - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندامتجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضا نماید. 
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو، معادل 5k میباشد.

 

شماره شناسه: 3757463
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: