تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شماره: 497806/93
موضوع: تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران
زمان اجرا: از تاریخ 01/06/1393 لغایت 01/06/1394
مخاطبین: مراکز خدمات در منزل طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران (ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران)
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 پانسمان بدون وسیله(زخم اول) 000ر320
2 پانسمان بدون وسیله(زخم دوم) 000ر160
3 پانسمان بدون وسیله(زخم سوم به بعد) 000ر130
4 فیزیوتراپی در منزل(یک جلسه) 000ر520
5 فیزیوتراپی در آسایشگاه(یک جلسه) 000ر430
6 مراقبت پرستاری ICU(هرساعت) 000ر140
7 مراقبت پرستاری توسط پرستار(هر ساعت) 000ر90
8 مراقبت پرستاری توسط بهیار(هر ساعت) 000ر63
9 مراقبت پرستاری توسط کمک بهیار(هر ساعت) 000ر45
10 تزریق وریدی بدون وسایل مستقیم داخل رگ(تک موردی) 000ر130
11 تزریق وریدی بدون وسایل مستقیم داخل رگ(همراه با سایر اقدامات) 000ر33
12 تزریق وریدی بدون وسایل داخل آنژیوکت از قبل تعبیه شده(تک موردی) 000ر100
13 تزریق وریدی بدون وسایل داخل آنژیوکت از قبل تعبیه شده(همراه با سایر اقدامات) 000ر25
14 تزریق وریدی بدون وسایل همراه با آنژیوکت گذاری(تک موردی) 000ر160
15 تزریق وریدی بدون وسایل همراه با آنژیوکت گذاری(همراه با سایر اقدامات) 000ر130
16 تزریق عضلانی بدون وسایل(تک موردی) 000ر100
17 تزریق عضلانی بدون وسایل(همراه با سایر اقدامات) 000ر33
18 تزریق سرم بدون وسایل(تک موردی) 000ر190
19 تزریق سرم بدون وسایل(همراه با سایر اقدامات) 000ر130
20 سونداژ بدون وسیله 000ر220
21 NGT 000ر220
22 ساکشن بدون وسیله 000ر220
23 واکسیناسیون 000ر160
24 خونگیری در منزل 000ر300
25 خارج کردن سوند(تک موردی) 000ر150
26 خارج کردن سوند(همراه با سایر خدمات) 000ر50
27 ویزیت پزشک عمومی 000ر770


تبصره: 

1- در مواردی که چند اقدام صورت می پذیرد، تعرفه بالاترین خدمت به عنوان تعرفه تک موردی و سایر خدمات ، تعرفه همراه با سایر اقدامات در نظر گرفته می شود. 
2- مهلت ارسال نسخ مربوط به هر ماه، حداکثر تا روز پانزدهم ماه بعد می باشد. 
3- سقف ویزیت پزشکان در هر ماه حداکثر هفتاد ویزیت در منزل برای هر پزشک می باشد، که در صورت ویزیت زوجین حداکثر تا نود ویزیت قابل بررسی و پرداخت می باشد. 
4- در خصوص ویزیت زوجین در یک روز، نفر دوم 50% تعرفه قابل پرداخت می باشد. 
5- در خصوص ویزیت پزشک در آسایشگاه، تعرفه 000ر400 ریال تعیین می گردد. 
6- تعداد جلسات فیزیوتراپی مربوط به خانواده معظم شهداء در ماه، حداکثر10 جلسه در ماه می باشد و در صورت نیاز با مجوز معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید قابل افزایش می باشد.
7- ارائه اصل دستور پزشک برای فیزیوتراپی، الزامی می باشد.
8- بیمار بایستی در پایان هر جلسه فیزیوتراپی انجام آنرا با ذکر تاریخ، تائید و امضا نماید. 
9- برای جانبازان ضایعه نخاعی که بطور مرتب به فیزیوتراپی نیاز دارند، ارائه دستور پزشک الزامی نمی باشد. 

شماره شناسه: 6230535
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص ناظمی، زراعی
رونوشت: