تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران

تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
شماره: 552284/92
موضوع: تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/06/1392 لغایت 01/06/1393
مخاطبین: مراکز خدمات بالینی در منزل و پزشکان طرف قرارداد در منزل با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 پانسمان بدون وسیله(زخم اول) 000ر250
2 پانسمان بدون وسیله(زخم دوم) 000ر125
3 پانسمان بدون وسیله(زخم سوم به بعد) 000ر100
4 فیزیوتراپی در منزل(یک جلسه) 000ر375
5 فیزیوتراپی در آسایشگاه(یک جلسه) 000ر300
6 مراقبت پرستاری توسط پرستار(هر ساعت) 000ر65
7 مراقبت پرستاری توسط بهیار(هر ساعت) 000ر49
8 مراقبت پرستاریICU (هر ساعت) 000ر90
9 تزریق وریدی بدون وسایل مستقیم داخل رگ(تک موردی) 000ر100
10 تزریق وریدی بدون وسایل مستقیم داخل رگ(همراه با سایر اقدامات) 000ر25
11 تزریق وریدی بدون وسایل داخل آنژیوکت از قبل تعبیه شده(تک موردی) 000ر75
12 تزریق وریدی بدون وسایل داخل آنژیوکت از قبل تعبیه شده(همراه با سایر اقدامات) 000ر19
13 تزریق وریدی بدون وسایل همراه با آنژیوکت گذاری(تک موردی) 000ر125
14 تزریق وریدی بدون وسایل همراه با آنژیوکت گذاری(همراه با سایر اقدامات) 000ر100
15 تزریق عضلانی بدون وسایل(تک موردی) 000ر75
16 تزریق عضلانی بدون وسایل(همراه با سایر اقدامات) 000ر25
17 تزریق سرم بدون وسایل(تک موردی) 000ر150
18 تزریق سرم بدون وسایل(همراه با سایر اقدامات) 000ر100
19 سونداژ بدون وسیله 000ر168
20 NGT 000ر175
21 ساکشن بدون وسیله 000ر175
22 واکسیناسیون 000ر125
23 ویزیت پزشک عمومی 000ر540


تبصره: 

1- در مواردی که چند اقدام صورت می پذیرد، تعرفه بالاترین خدمت به عنوان تعرفه تک موردی و سایر خدمات ، تعرفه همراه با سایر اقدامات در نظر گرفته می شود. 
2- مهلت ارسال نسخ مربوط به هر ماه، حداکثر تا روز پانزدهم ماه بعد می باشد. 
3- سقف ویزیت پزشکان در هر ماه حداکثر شصت منزل برای هر پزشک می باشد، که در صورت ویزیت زوجین حداکثر تا هشتاد ویزیت قابل بررسی و پرداخت می باشد. 
4- در خصوص ویزیت زوجین در یک روز، نفر دوم 50% تعرفه قابل پرداخت می باشد. 
5- در خصوص ویزیت پزشک در آسایشگاه، تعرفه 000ر300 ریال تعیین می گردد. 
6- تعداد جلسات فیزیوتراپی مربوط به خانواده معظم شهداء در ماه، حداکثر10 جلسه می باشد و در صورت نیاز با مجوز معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید قابل افزایش می باشد.
7- ارائه اصل دستور پزشک برای فیزیوتراپی، الزامی می باشد.
8- بیمار بایستی در پایان هر جلسه فیزیوتراپی انجام آنرا با ذکر تاریخ، تائید و امضا نماید. 
9- پزشکانی که بصورت مستقل با این شرکت قرارداد دارندمجاز به همکاری با شرکت های خدمت در منزل و ارسال هزینه ها از طریق آنها نمی باشند. 

شماره شناسه: 5140275
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: