تعرفه حق بیمه بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اجباری آن

تعرفه حق بیمه بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اجباری آنتصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 98/11/30

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «تعرفه حق بیمه بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اجباری آن» را به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ کرد:

الف) حداکثر نرخ حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی عازم به ایران برحسب درهزار تعهدات بیمه گر بابت هزینه های تشخیصی‌-درمانی، مدت اقامت و سن به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

                                                                جدول نرخ (در هزار)

مدت اعتبار بیمه نامه

تا ۱۲ سال

۱۲ تا ۶۵ سال

۶۵ تا ۷۰ سال

۷۰ تا ۸۰ سال

بالای ۸۰ سال

تا ۷ روز

۰/۲۵

۰/۵

۰/۷۵

۱

۲

۱۵- ۸

۰/۵

۱

۱/۵

۲

۴

۳۱- ۱۶

۰/۶

۱/۲

۱/۸

۲/۴

۴/۸

۴۵- ۳۲

۱/۰۵

۲/۱

۳/۱۵

۴/۲

۸/۴

۶۲- ۴۶

۱/۲۵

۲/۵

۳/۷۵

۵

۱۰

۹۲- ۶۳

۱/۵

۳

۴/۵

۶

۱۲

 

 

ب) حداکثر کارمزد فروش بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران ۱۰ درصد خواهد بود.

ج) کارمزد اتکایی اجباری بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران ۱۲ درصد تعیین می شود.

منبع: بیمه مرکزی