تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه تخصصی خدمات پزشکی سرپایی بیمه ایران

تعرفه تخصصی خدمات پزشکی سرپایی بیمه ایران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۴
شماره: 91/326126
موضوع: تعرفه تخصصی خدمات پزشکی سرپایی بیمه ایران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1391 لغایت 01/03/1392
مخاطبین: پزشکان متخصص طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نام خدمات ارقام به ریال
1- ویزیت پزشکان متخصص 000ر150
2- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک 000ر190
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی 000ر210


ب) خدمات تخصصی داخلی 

1- آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی بدون بیوپسی 000ر220ر1
2- آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر320ر1
3- کولونوسکوپی کامل 000ر750ر1
4- کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر875ر1
5- شورت کولون 000ر875
6- شورت کولون با بیوپسی 000ر938
7- آنوسکوپی تشخیصی 000ر375
8- رکتوسیگموئیدوسکوپی 000ر725
9- برونکوسکوپی 000ر875ر1
10- اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر325
11- اسپیرومتری بدون برونکودیلاتور 000ر138
12- نوارقلب 000ر75
13-اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید کامل با تفسیر 000ر563
14- اکوکاردیوگرافی رنگی کامل با تفسیر 000ر863
15- تست ورزش کامل با تفسیر 000ر850
16- هولترمانیتورینگ 24 ساعته با تفسیر 000ر750
17- FNA تیروئید 000ر413


پ) خدمات تخصصی زنان و زایمان 

1- کرایوتراپی دهانه رحم 000ر475
2- الکتروکوتر دهانه رحم 000ر400
3-گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر500
4- خارج نمودن آی یو دی 000ر150
5- سونوگرافی ترانس واژینال 000ر338
6- سونوگرافی کامل جنین و ضمائم 000ر151
7-سونوگرافی کامل لگن (رحم و ضمائم) 000ر144
8-پاپ اسمیر 000ر138
9- کولپوسکوپی بدون بیوپسی 000ر225
10- کولپوسکوپی با بیوپسی 000ر450
11- NST 000ر275


ج) خدمات تخصصی گوش و حلق و بینی 

1- خارج نمودن جسم خارجی از بینی 000ر144
2- خارج نمودن جسم خارجی از گوش 000ر144
3- شستشوی هر دو گوش 000ر169
4- تامپون قدامی بینی با وسایل 000ر263
5-تامپون خلفی با وسایل 000ر438
6- تمپانومتری 000ر90
7- ادیومتری 000ر160


چ) خدمات تخصصی نورولوژی 

1- نوار مغزی 000ر413
2-نوار مغزی کامل در اطفال 000ر500
3- نوار عصب و عضله (EMG,NCV) طبق تعرفه دولتی


ح) خدمات تخصصی اطفال 

1- ختنه با وسایل مصرفی 000ر188ر1


خ ) خدمات تخصصی چشم 

1- تعیین میدان دید 000ر163
2- خارج نمودن جسم خارجی (سطحی) 000ر250
3- تخلیه شالازیون هر چشم 000ر375


د) خدمات تخصصی خون و انکولوژی 

1- مطالعه خون محیطی 000ر250
2- آسپیراسیون مغز استخوان با مطالعه و گزارش با وسایل 000ر375ر1


ذ) خدمات تخصصی پوست و مو 

1- اکسیزیون ضایعات خوش خیم (هرضایعه) با وسایل 000ر438
2- کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر313
3- کشیدن ناخن با برداشتن بستر ناخن + وسایل مصرفی 000ر438
4- انسیزیون و درناژ آبسه ، کیست با هماتوم زیرجلدی 000ر175
5- تزریق داخل ضایعه (تا 7 ضایعه) 000ر163
6- الکتروکوتر هر ضایعه 000ر88
7- کرایو هر ضایعه 000ر125
8- بیوپسی از ضایعات پوستی + وسایل مصرفی 000ر313
سایر اعمال جراحی 000ر260=k
 

 

شماره شناسه: 3684000
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرایی بیـــمه های اشــخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: