اصطلاحات بیمه ای

تعرفه بیمه کوتاه مدت گروهی

تعرفه بیمه کوتاه مدت گروهی


نرخ بیمه حوادث انفرادی و گروهی در این تعرفه سالانه می باشد. در صورت صدور بیمه نامه به مدت کمتر از یک سال، حق بیمه براساس (تعرفه بیمه کوتاه مدت) به شرح زیر محاسبه می گردد:

تا پنج روز 5 درصد حق بیمه سالانه
از شش روز تا پانزده روز 10 درصد حق بیمه سالانه
از شانزده روز تا یک ماه 20 درصد حق بیمه سالانه
از یک ماه تا دو ماه 30 درصد حق بیمه سالانه
از دو ماه تا سه ماه 40 درصد حق بیمه سالانه
از سه ماه تا چهار ماه 50 درصد حق بیمه سالانه
از چهار ماه تا پنج ماه 60 درصد حق بیمه سالانه
از پنج ماه تا شش ماه 70 درصد حق بیمه سالانه
از شش ماه تا نه ماه 85 درصد حق بیمه سالانه
از نه ماه به بالا 100 درصد حق بیمه سالانه