تصویب نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه

تصویب نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمهتصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 1398/09/27

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷، در اجرای مواد  ۱۷ و ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری "نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه" را تصویب و جایگزین صورتهای مالی نمونه مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ شورایعالی بیمه کرد.  موسسات بیمه موظفند یادداشتهای پیوست صورتهای مالی را مطابق نمونه ای که بیمه مرکزی ابلاغ می‌کند، تنظیم نمایند. 

فایل نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه پیوست است

منبع: بیمه مرکزی