تسویه هزینه های معلق مراجع درمانی طرف قرارداد

تسویه هزینه های معلق مراجع درمانی طرف قراردادتاریخ: 1397/11/09
شماره: 97/953484
موضوع: تسویه هزینه های معلق مراجع درمانی طرف قرارداد
زمان اجرا: از تاریخ 1397/11/09
مخاطبین: مدیران بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 11508675
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست