تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق تا پایان سال 1393 در مراکز سرپایی

تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق تا پایان سال 1393 در مراکز سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
شماره: 212687/94
موضوع: تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق تا پایان سال 1393 در مراکز سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 24/03/1394
مخاطبین: مراجع درمانی سرپایی طرف قراراداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
احتراماضمن تقدیر و تشکر از ارائه سرویس و خدمات مطلوب به بیمه شدگان این شرکت، خواهشمند است دستور فرمائید ریز مطالبات معوق تا پایان سال 1393 را به تفکیک و با مشخصات کامل که به مهرو امضاء آن مدیریت محترم یا مدیریت مالی ممهور گردیده است حداکثر تا پایان تیر ماه به دبیرخانه این معاونت ارسال نمایند. بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله تسویه حساب نهایی تا پایان سال 1393 تلقی می گردد.
شماره شناسه: 7083908
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
جناب آقای ناظمی مدیریت محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار
سرکار خانم دکتر رشیدی ریاست محترم اداره کل رسیدگی به اسناد پاراکلینیکی جهت اطلاع، پیگیری و اقدام لازم
فایل پیوست