فهرست مطالب فهرست مطالب

تسلیت اردیبهشت ماه 1392

تسلیت اردیبهشت ماه 1392


تسلیت اردیبهشت ماه 1392
بانهایت تأسف و تأثر باخبر شدیم همکاران زیر در غم از دست دادن یکی از عزیزانشان سوگوارند:
  • آقای سیدکاظم ملکوتی (مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت) در غم از دست دادن پدر
  • آقای اکبر منصوری (مدیریت بیمه های باربری) در سوگ مادر
  • آقای مهران رحیم زاده (نمایندگی 7008) در غم از دست دادن پدر