تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تسریع در محاسبه پرداخت هزینه های خدمات در منزل

تسریع در محاسبه پرداخت هزینه های خدمات در منزل


تاریخ: 1395/09/21
شماره: 95/725320
موضوع: تسریع در محاسبه پرداخت هزینه های خدمات در منزل
زمان اجرا: تاریخ اجرا از 1395/09/21
مخاطبین: مراکز خدمات در منزل طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8862137
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست