تسریع در روند رسیدگی اسناد و جلوگیری از اعمال کسور در آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

تسریع در روند رسیدگی اسناد و جلوگیری از اعمال کسور در آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/187853
موضوع: تسریع در روند رسیدگی اسناد و جلوگیری از اعمال کسور در آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/03/09
مخاطبین: آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10683519
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست