تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تسریع در رسیدگی پرونده های بستری

تسریع در رسیدگی پرونده های بستری


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره: 899142/93
موضوع: تسریع در رسیدگی پرونده های بستری
زمان اجرا: از تاریخ 05/12/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند جهت تسریع در رسیدگی به اسناد پزشکی، لازم است که صورتحساب بیماران طبق تعرفه مورد توافق تنظیم گردد تا از اطاله وقت در رسیدگی جلوگیری گردد. خواهشمند است دستور فرمائید صورتحساب ها صرفا براساس تعرفه مورد توافق تنظیم و از صدور صورتحساب بدون در نظر گرفتن تعرفه مورد توافق خودداری گردد. بدیهی است هرگونه تاخیر در رسیدگی به این دلیل متوجه آن مرکز می باشد.و صورتحساب ها جهت اصلاح به آن مرکز عودت می گردد. 
شماره شناسه: 6740293
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: