تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تسریع در رسیدگی به اسناد بیمارستانی در بخش بستری

تسریع در رسیدگی به اسناد بیمارستانی در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
شماره: 839852/90
موضوع: تسریع در رسیدگی به اسناد بیمارستانی در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 10/12/1390
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند جهت تسریع در رسیدگی به اسناد مربوطه به آن مرکز، خواهشمند است مقرر فرمائید داروها و تجهیزات مصرفی اتاق عمل طی دو لیست جداگانه تهیه و همراه با پرونده بیمارستانی به این شرکت اسال گردد.
شماره شناسه: 3237180
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: