اصطلاحات بیمه ای

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان


این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند تهیه نمایند از جمله شرکتها، سازمانها، کارخانجات و کارگاههایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند. همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد. ادامه مطلب

کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،از جمله شرکتها، سازمانها، ‌کارخانجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بناهای مسکونی و تجاری که در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول هستند به این بیمه نیاز دارند.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.
 • خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی
 • پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند
 • خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند
 • پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد
 • پوشش های اصلی (اجباری)

  • فوت
  • نقص عضو
 • پوشش های فرعی (کلوزهای اختیاری)

  • ماموریت‌های خارج از کارگاه
  • اماکن وابسته به کارگاه
  • حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
  • مسئولیت پیمانکاران فرعی
  • مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
  • شخص کارفرما. پیمانکار و ...
  • خسارت جانی اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 1 سال
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 2 سال
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال
  • پرداخت غرامت روزانه کارگران
  • صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، در صورت فسخ بیمه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

برای این بیمه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
بیمه‌گزار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
 • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
 • واریز به بانک (فیش بانکی)
 • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 4-5 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود.

** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه‌گزار تحویل می‌شود.

عملیات صدور بیمه نامه در بیمه های مسئولیت مانند ترتیب متعارف در سایر رشته های بیمه می باشد و جزئیات آن بشرح زیر است:

 • بیمه گزار بایستی فرم پیشنهاد بیمه را کامل و خوانا و تکمیل و امضاء نماید. (در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشد پیشنهاد بیمه را مهر و امضاء نماید.)
 • با توجه به نوع فعالیت بیمه گزار (کارفرما) مدارک زیر از وی اخذ گردد.
  • در مورد پروژه های ساختمانی آخرین جواز معتبر اخذ شده از شهرداری
  • در مورد پروژه های عمرانی، یک نسخه از پیمان و نقشه اجرایی و برنامه زمانبندی کار
  • در صورتیکه نوع فعالیت بیمه گزار تولیدی و یا خدماتی باشد. دریافت مدارک مندرج در بندهای 1/2 و 2/2 معنی ندارد و بیمه گزار باید وضعیت محل مورد بیمه، نوع تجهیزات و نوع فعالیتهای خود را شرح دهد.
 • ارتباط قراردادی کارفرما (بیمه گزار) با کارگر مورد توجه قرار گیرد بعبارت دیگر نوع رابطه استخدامی کارفرما و کارگر مورد دقت قرار گیرد و با توجه به آن بشرح زیر عمل گردد.
  • در مواردیکه تمام و یا بخشی از کارکنان بیمه گزار از کارکنان ثابث بیمه گزار می باشند لیست اسامی آنان اخذ و ضمیمه پیشنهاد گردد.
  • در مواردیکه تمام و یا بخشی از کارکنان بیمه گزار متغیر (غیر ثابت) هستند و یا به هر دلیل مستدل دیگری ارائه اسامی کارکنان برای بیمه گزار مقدور نباشد ضروریست بیمه گزار حداقل و حداکثر نیروی کار متغیر را اظهار نماید.
 • در بررسی پیشنهاد بیمه نامه و جهت کنترل بیشتر اظهارات بیمه گزار لازم است به نکات زیر توجه گردد.
  • تطبیق مدارک اخذ شده با مندرجات پیشنهاد بیمه نامه تکمیل شده.
  • در پروژه های ساختمانی به مساحت کل زیر بنا بطور دقیق توجه گردد و با جواز ساختمان تطبیق داده شود و همچنین تعداد طبقات ساختمان را به تفکیک طبقات بالاتر از سطح زمین و طبقات زیرزمین مشخص گردیده باشد.
  • در مورد پروژه های عمرانی مشخصات کلی کار مورد بررسی قرار گرفته و دقت شود که آیا نیروی کار متناسب با فضای کار می باشد یا خیر.
  • در فعالیتهای تولیدی به ماشین آلات مورد استفاده و حجم تولیدات و نیروی کار مورد نیاز برای آنها توجه شود.
  • در فعالیتهای خدماتی و تعمیراتی بایستی حجم تجهیزات با اپراتورها و کارگران مورد نیاز برای آنها تطابق داشته باشد.
   . بعنوان مثال: چنانچه در یک واحد تعمیراتی یا تولیدی 5 دستگاه ماشین در چرخه تولید وجود داشته و هر ماشین یک کارگر نیاز داشته باشد قطعاً تعداد کارگران این واحد نباید از 5 نفر کمتر باشد
  • چنانچه کارکنان بیمه گزار متغیر هستند و ارائه اسامی آنان امکان پذیر نمیباشد. بایستی محدوده محل کار را بطور کامل و دقیق اعلام نماید بدیهی است در اینصورت کارکنان بیمه گزار فقط در محدوده تعریف شده بیمه نامه می باشند.
 • در ارتباط با تعداد کارکنان به بیمه گزار تفهیم گردد که موظف است حداقل و حداکثر نیروی کار واقعی را اعلام نماید و رد صورت اظهار خلاف واقع و یا کتمان واقعیت بیمه گر طبق قانون بیمه نامه عمل خواهد نمود.
 • چنانچه در پاسخهای ارائه شده در پرسشنامه ابهام و یا تناقص وجود دارد و یا نوع فعالیت پر خطر میباشد و همچنین در پروژه های ساختمانی که بیش از 15 طبقه می باشند و یا تعداد زیرزمین بیش از دو طبقه می باشد از محل مورد بیمه بازدید و گزارش کارشناسی تهیه گردد.   چگونگی انجام بازدید اولیه

پس از بررسی پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه و محاسبه حق بیمه برای صدور بیمه نامه فرم بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان بشرح زیر تکمیل میگردد:

 

 • شماره قرارداد که از دفتر صدور مسئولیت استخراج خواهد گردید با قید کد شعبه و کد رشته و شماره سریال بیمه در متن بیمه نامه درج میگردد.
 • نام نمایندگی و کد نمایندگی در بیمه نامه در مکانهای تعیین شده درج میگردد.
 • شماره پیشنهاد بیمه گزار (در صورت وجود) و تاریخ آن در محلهای پیش بینی شده قید گردد.
 • نام بیمه گزار و نشانی تماس وی در بیمه نامه درج میگردد.
 • در محل پیش بینی شده در بیمه نامه بعنوان موضوع کار، لازم است مشخصات کامل پروژه مورد بیمه قید گردد.
 • درج نشانی محل کار، که محدوده مسئولیت بیمه گر را تعیین می نماید بطور کامل قید گردد.
 • سایر موارد از جمله تعهدات بیمه گر، مدت بیمه، حق بیمه، تاریخ صدور بطور کامل در محلهای پیش بینی شده قید گردد.
 • چنانچه پرداخت حق بیمه تقسیط گردد. جمله زیر در شرایط خصوصی درج شود و یا بوسیله صدور الحاقیه جزء شرایط بیمه گردد.

   

 • کل حق بیمه مبلغ ............................... ریال است که بیمه گزار موظف است مبلغ .................... ریال آنرا نقداً و الباقی حق بیمه را در .............. قسط و بشرح در سررسید .................. مبلغ .................... ریال و سررسید ................... مبلغ ..................... ریال پرداخت نماید.
 • عملیات ثبت در دفاتر صدور همانند سایر بیمه نامه ها انجام می گیرد.
 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی
 • مدارک و مجوزهای لازم با در نظر داشتن نوع تسهیلات نظیر مبایعه نامه، جواز کسب یا تولید
 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
 • فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در امور تولیدی یا خدماتی
 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه کار متقاضی در امور تولیدی و خدماتی
 • اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتیکه قرار داد در دفاتر رسمی منعقد نشود

مدت بیمه‌ با توافق بیمه‌گزار و بیمه‌گر از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌ می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌ درج شده و از ساعات 24 می‌باشد.

 • طبق دستورالعمل های اجرایی کاهش سرمایه باعث تخفیف می شود
 • در شرایط رقابتی با درخواست واحد اجرایی درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود
این بیمه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران

حق بیمه این بیمه نامه بر مبنای نوع فعالیت بیمه گزار در دو بخش جداگانه بشرح فعالیتهای مرتبط با احداث ساختمان و سایر فعالیتها، طبق تعرفه حق بیمه تعیین شده به روش زیر محاسبه میگردد:

 • کلیه محاسبات تا دو رقم اعشار انجام گیرد.
 • ضریب نیروی کار بر مبنای مساحت کل زیربنا و براساس ستونهای یک و دو سه جدول شماره یک، تعرفه محاسبه گردد.
 • چنانچه پروژه مورد بیمه بصورت بلوک و یا پاساژ باشد میزان افزایش ضریب نیروی کار طبق جدول شماره 3 تعرفه محاسبه و به ضریب نیروی کار بدست آمده قبلی (براساس بند 2) اضافه گردد.
 • ضریب نهایی نیروی کار بدست آمده با متوسط نیروی اظهار شده توسط متقاضی بیمه مقایسه گردد و هر کدام بیشتر بود ملاک ضریب نیروی کار برای محاسبه حق بیمه قرار گیرد. (منظور از متوسط نیروی کار اظهار شده، حداکثر بعلاوه حداقل نیروی کار تقسیم بر دو می باشد.)
 • چنانچه در سال اول فقط قسمتی از پروژه مورد بیمه اجرا گردد و یا در زمان درخواست بیمه درصدی از کار انجام شده باشد ، در هر حال شرایط مذکور تأثیری در محاسبه ضریب نیروی کار نداشته و ملاک محاسبه ضریب نیروی کار، کل زیربنا پروژه مورد بیمه می باشد.
 • جهت تعیین نرخ حق بیمه چنانچه تعداد طبقات ساختمان حداکثر شش طبقه باشد نرخ حق بیمه طبق ستون 4، جدول شماره یک تعرفه محاسبه گردد.
 • چنانچه ساختمان مورد بیمه بیش از شش طبقه باشد، طبق جدول شماره 2، تعرفه به ازای افزایش تعداد طبقات، میزان افزایش نرخ حق بیمه محاسبه و با نرخ حق بیمه بدست آمده در بند 6 جمع گردد.
 • نرخ حق بیمه بدست آمده چنانچه طبق تعرفه مستلزم افزایش نرخ و یا کاهش نرخ (تخفیف) باشد موارد مذکور انجام و نرخ نهائی حق بیمه محاسبه گردد.
 • نرخ حق بیمه و همچنین ضریب نیروی کار هیچ ارتباطی به حداکثر تعهدات بیمه گر (سقف تعهد) در طول مدت بیمه ندارد.
 • چنانچه تعدادی از طبقات ساختمان اجرا شده باشد و یا اجرای کل تعداد طبقات در سال اول بیمه انجام نگیرد این شرایط تأثیری در نرخ حق بیمه محاسبه شده در بندهای 6 و 7 نخواهد داشت
 • فرمول محاسبه حق بیمه سالیانه:

حق بیمه هزینه های پزشکی = حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی هر نفر* نرخ نهائی حق بیمه (به درصد)* ضریب نهائی نیروی کار

حق بیمه فوت و نقص عضو = حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر* نرخ نهائی حق بیمه (به هزار) * ضریب نهائی نیروی کار

حق بیمه سالیانه بیمه عبارتست از حاصل جمع حق بیمه هزینه های پزشکی بعلاوه حق بیمه فوت و نقص عضو.

تخفیف عدم خسارت:
تخفیف عدم خسارت برای هر سال ده درصد و حداکثر بیست درصد تعیین گردیده است.
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
فرآیند صدور بیمه مسئولیت مدنی نمایندگان با مراجعه مشتری به اداره صدور بیمه‌ مسئولیت و یا معرفی بیمه‌گزار از طریق نمایندگی یا کارگزاری آغاز می‌شود و به شرح زیر است:
 1. فرم "پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان" توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
  • در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد:
   • گام 2.
  • در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده و فرم " پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان" را در نمایندگی تکمیل نموده باشد:
   • فرم "پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان" توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌های مسئولیت ارسال می‌شود.
   • گام 2.
 2. فرم تکمیل شده در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
 3. در صورتی که مشتری برای اولین بار پیشنهاد بیمه مسئولیت را تکمیل کرده باشد، به عنوان یک فرد حقیقی و یا حقوقی (بسته به ماهیت مشتری) در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) معرفی می‌شود.
 4. اطلاعات کلوز‌های بیمه (پوشش‌های فرعی) در فرم "تعریف کلوزها" در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد می‌شود. (کلوز‌های می‌توانند شامل موارد زیر باشند، که با انتخاب هر یک نرخ حق‌بیمه مربوط به آن توسط برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)محاسبه شده و به نرخ حق‌بیمه اصلی افزوده می‌شود:
  • ماموریت‌های خارج از کارگاه
  • اماکن وابسته به کارگاه
  • حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
  • مسئولیت پیمانکاران فرعی
  • مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
  • شخص کارفرما. پیمانکار و ...
  • خسارت جانی اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 1 سال
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 2 سال
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال
  • پرداخت غرامت روزانه کارگران
  • صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده
 5. نرخ و شرایط بیمه‌ که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه شده است، پرینت گرفته شده و به مشتری تحویل داده می‌شود. در صورت موافقت مشتری، بیمه‌ در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)در فرم "ثبت بیمه" ثبت می‌شود.
 6. بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت می‌نماید.
  بیمه‌گزار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
  • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر شده و شماره و مشخصات آن در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم "نحوه پرداخت" وارد می‌شود.
  • واریز به بانک: فیش واریزی از برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) پرینت گرفته شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. پس از دریافت فیش واریزی با تایید بانک مبنی بر پرداخت وجه، شماره و مشخصات آن در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم "نحوه پرداخت" وارد می‌شود.
  • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 4-5 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط، چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود. مشخصات اقساط و پیش قسط دریافتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) فرم "نحوه پرداخت" ثبت می‌گردد.)
 7. بیمه توسط کارشناس اداره صدور بیمه‌های مسئولیت صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  اطلاعات زیر در بیمه‌ ثبت می‌شود:
  • شماره و تاریخ بیمه‌
  • مشخصات بیمه‌گزار
  • شماره کلوزهای پیوست بیمه‌
  • ریز تعهدات بیمه‌گر در قبال پرداخت هزینه‌ها
  • میزان فرانشیز
  • مدت بیمه
  • تاریخ آغاز و پایان اعتبار بیمه‌نامه
  • حق‌بیمه
  • تاریخ صدور
  • مشخصات بیمه‌گر
  • شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ‌
 8. چک‌های حق‌بیمه تا سر رسیدن موعد، در اداره صدور بیمه‌های مسئولیت بایگانی می‌شود. در تاریخ سررسید، چک به همراه یک کپی از قبض رسید مربوط به آن که حاوی شماره بیمه‌ است، توسط کارشناس صدور برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌شود.
گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
 • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌های صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک بیمه‌ها
 • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش بیمه‌های صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک بیمه‌ها
 • اداره نظارت بر صدور بیمه‌‌ها: گزارش بیمه‌های صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک بیمه‌ها

 • (گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
 • در صورتی که مشتری برای اولین بار پیشنهاد بیمه مسئولیت را تکمیل کرده باشد، به عنوان یک فرد حقیقی و یا حقوقی (بسته به ماهیت مشتری) در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)معرفی می‌شود.
 • اطلاعات پیشنهاد مشتری در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)به اسم مشتری وارد می‌شود.
 • اطلاعات کلوز‌های بیمه(پوشش‌های فرعی) در فرم "تعریف کلوزها" در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)وارد می‌شود.
 • نرخ و شرایط بیمه‌ که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)محاسبه شده است، پرینت گرفته شده و به مشتری تحویل داده می‌شود.
 • در صورت موافقت مشتری، بیمه در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)در فرم "ثبت بیمه" ثبت می‌شود.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد. این فرآیند با درخواست کتبی بیمه‌گزار و یا بیمه‌گر آغاز می‌شود.
فرآیند صدور الحاقی بیمه‌های مسئولیت با مراجعه بیمه‌گزار به اداره صدور بیمه‌های مسئولیت یا نمایندگی و یا ارسال نامه درخواست تغییرات از طرف بیمه‌گر برای بیمه‌گزار آغاز می‌شود و به شرح زیر است:
 1. بیمه‌گزار نامه درخواست ایجاد تغییرات را به اداره صدور بیمه‌های مسئولیت ارسال می‌نماید.
  • در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد:
   • گام 2.
  • در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده و نامه را به نمایندگی تحویل داده باشد:
   • نامه توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه های مسئولیت ارسال می‌شود.
    • گام 2.

    • (در صورتی که بیمه‌گر متقاضی صدور الحاقی باشد، طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اطلاع داده و بیمه‌گزار در پاسخ به این نامه، درخواست تغییرات را طی نامه‌ای برای شرکت بیمه ارسال می‌نماید.)
 2. نامه مذکور در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
 3. کارشناس اداره صدور، بیمه‌ مذکور را در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)جستجو نموده و اطلاعات آن رانمایش می‌دهد.
 4. الحاقی با توجه به تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار،‌ در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)با تکمیل فرم ثبت الحاقی صادر می‌شود. الحاقی صادر شده می‌تواند یکی از سه نوع زیر باشد:
  • الحاقی اضافی (منجر به اضافه شده حق‌بیمه)
   • حق‌بیمه اضافی بوسیله برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)نمایش داده می‌شود.
   • بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت نموده و فیش واریزی را به کارشناس اداره صدور بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
   • توسط کارشناس اداره صدور الحاقی اضافی صادر می‌شود.
  • الحاقی برگشتی (منجر به کاهش حق‌بیمه بیمه‌نامه)
   • حق‌بیمه برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)نمایش داده می‌شود.
   • حواله پرداخت به مبلغ حق‌بیمه برگشتی و با نام بیمه‌گزار تنظیم می‌گردد.
   • الحاقی برگشتی بوسیله برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)صادر می‌شود.
   • حواله برگشتی جهت دریافت مبلغ برگشتی توسط کارشناس اداره صدور صادر و بعد از مهر و امضا شدن به بیمه‌گزار (یا نماینده وی‌) تحویل داده می‌شود. در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این‌صورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  • بدون بار مالی بر بیمه
   • توسط کارشناس اداره صدور الحاقی صادر می‌شود.
   • الحاقی مهر و امضا شده و به بیمه‌گزار (یا نماینده وی) تحویل داده می‌شود.
جهت مشاهده پرسش ها و پاسخ های صورت پذیرفته بر روی این بیمه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 • بیمه گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 • مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه گزار رسانده می‌شود.
 • بیمه گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 • خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
 • قسمت اطلاعات اولیه فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه" توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
 • بیمه گزار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه"، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
 • خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
 • حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه گزار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
 • دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم "مفاساحساب (رسید دریافت وجه)" به بیمه گزار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.
 • حداکثر مدت تشکیل پرونده

  نکته مهم: از آنجائیه که در کلیه بیمه نامه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .

 • برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟

  • اگر فوت رخ نداده باشد:

   • مدارک زیر از بیمه‌گزار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گزار تحویل گرفته می‌شود:
    • صورت‌حساب بیمارستان
    • قبوض پرداختی
    • شرح عمل جراحی
    • خلاصه پرونده بیمارستان
    • شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
    • کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
    • فرم "گواهی پزشک معالج" تکمیل شده
    • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)
  • اگر فوت رخ داده باشد:

   • مدارک زیر از بیمه‌گذار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گذار تحویل گرفته می‌شود:
    • کپی برابر اصل گواهی فوت
    • کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
    • کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
    • کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
    • کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
    • کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
    • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه های مسولیت" و نیز اطلاعات پرداخت های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گزار اعلام می شود.

شرایط خاصی برای این نوع بیمه تعیین نگردیده است.
فرآیند پرداخت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، با دریافت نامه اعلام خسارت از بیمه‌گزار آغاز می‌شود. اعلام خسارت رخ‌داده باید ظرف مدت 5 روز پس از وقوع خسارت صورت گیرد. این فرآیند به شرح زیر است:
 1. بیمه‌گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد. (در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد، می‌تواند خسارت را با تکمیل فرم "اعلام خسارت در بیمه‌های مسئولیت و طرح‌های مخصوص" اعلام نماید.)
 2. نامه (فرم) دریافتی در دبیرخانه ثبت و شماره می‌شود.
 3. پرونده خسارت توسط کارشناس اداره خسارت تشکیل می‌شود؛ شماره پرونده و شماره بیمه‌در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود.
  (کپی بیمه‌‌ و کلیه الحاقی‌های آن در پرونده خسارت قرارداده می‌شود.)
 4. فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" با توجه به اصل بیمه‌ صادر شده، توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و در پرونده قرار داده می‌شود.
 5. کارشناس بیمه به محل حادثه اعزام می‌شود.
 6. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و صورت‌جلسه بازدید را تنظیم و امضا مینماید. بیمه‌گزار با امضای خود صورت‌جلسه تهیه شده را تایید می‌نماید.
 7. مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده می‌شود.
 8. بیمه‌گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه های مسئولیت تحویل می‌دهد.
  • اگر فوت رخ نداده باشد:
   • مدارک زیر از بیمه‌گزار تحویل گرفته می‌شود:
    • صورت‌حساب بیمارستان
    • قبوض پرداختی
    • شرح عمل جراحی
    • خلاصه پرونده بیمارستان
    • شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
    • کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
    • فرم "گواهی پزشک معالج" تکمیل شده
    • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)
   • کارشناس اداره خسارت به بیمه‌شده شفاهاً اعلام می‌کند که برای معاینه به پزشک بیمه مراجعه نماید.
   • بعد از معاینه، پزشک معالج میزان نقص بیمه‌شده را طی نامه‌ای به اطلاع کارشناس اداره خسارت می‌رساند.
  • اگر فوت رخ داده باشد:
   • مدارک زیر از بیمه‌گزار تحویل گرفته می‌شود:
    • کپی برابر اصل گواهی فوت
    • کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
    • کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
    • کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
    • کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
    • کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
    • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)
 9. خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
 10. قسمت اطلاعات اولیه فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه" توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. این قسمت شامل اطلاعات زیر است:
  • شماره بیمه
  • بیمه‌گزار
  • مبلغ حق‌بیمه
 11. بیمه‌گزار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه"، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
 12. کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید.
 13. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
 14. حواله پرداخت خسارت در 7 نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
 15. دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم "مفاساحساب (رسید دریافت وجه)" به بیمه‌گزار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.
  بقیه برگ‌های حواله صادر شده به صورت زیر توزیع می‌گردد:
  • ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
  • ارسال به اداره آمار و اتکایی
  • بایگانی در پرونده بیمه‌گزار
 16. بعد از پرداخت خسارت هر بیمه و در پایان ماه، اطلاعات مربوطه در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
 17. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
  • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
  • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
  • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌ها:‌ آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
کارشناس اداره خسارت بیمه های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.