اصطلاحات بیمه ای

بیمه دانشجویان

بیمه دانشجویان


در این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق بیمه می‌باشد.
بیمه حوادث تحصیلی براساس توافقنامه‌ای فی مابین وزارت آموزش و پرورش اداره کل تعاون و تامین اجتماعی و مدیریت بیمه‌های اشخاص تنظیم و نحوه بیمه حوادث و درمان کلیه دانش آموزان و کارکنان اداری و آموزش، مربیان طرح کار، هنرجویان هنرستانها، دانشجویان و دانش آموزان مدارس استثنایی، مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و نوباوگان مهدکودکها و پرسنل آن و سواد آموزان و کارکنان نهضت سوادآموزی و افراد تحت تکفل کلیه کارکنان شامل همسر و فرزندان غیر دانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25 سال کارکنان ذکور و فرزندان غیردانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25سال کارکنان اناث در طول سال تحصیلی اعلام می‌گردد.

بیمه حوادث تحصیلی براساس توافقنامه‌ای فی مابین وزارت آموزش و پرورش اداره کل تعاون و تامین اجتماعی و مدیریت بیمه‌های اشخاص تنظیم و نحوه بیمه حوادث و درمان کلیه دانش آموزان و کارکنان اداری و آموزش، مربیان طرح کار، هنرجویان هنرستانها، دانشجویان و دانش آموزان مدارس استثنایی، مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و نوباوگان مهدکودکها و پرسنل آن و سواد آموزان و کارکنان نهضت سوادآموزی و افراد تحت تکفل کلیه کارکنان شامل همسر و فرزندان غیر دانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25 سال کارکنان ذکور و فرزندان غیردانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25سال کارکنان اناث در طول سال تحصیلی اعلام می‌گردد.
بموجب این توافقنامه مسئولین مدارس غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی موظفند دانش آموزان و کارکنان و افراد تحت تکفل کارکنان خود را هماننند سایر مراکز آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش این توافقنامه قرار دهند.

 • موضوع اصل بیمه:بیمه حوادث و درمان تمام اوقات شبانه روز می‌باشد از آنجائیکه سود خالص و موضوع مشارکت در منافع آمار عملکرد شش ماهه مورد توافق بیمه گزار می‌باشد در نهایت شعب و مراکز شرکت می‌یابد هر 6ماه یکبار از تاریخ شروع قرارداد3نسخه آمار غرامت پرداختی را پس از تطبیق با دفاتر حسابداری بانضمام رونوشتهای حواله مربوطه به رویت و تائید مسئولین اجراء قرارداد در مناطق و ادارات آموزش و پرورش محل رسانیده و یک نسخه لیست یاد شده منضم به رونوشت حواله‌های مربوطه را تسلیم بیمه گزار نمایند.
 • ضرب الاجل پرداخت حق بیمه: جهت پوشش افراد تحت تکفل و بیمه شدگان اصلی طبق مفاد قرارداد و یا توافقنامه می‌باشد.
 • طبق تبصره از ماده 3 فصل دوم: فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند. ملاک محاسبه هزینه‌های پزشکی تعرفه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. در مواردی که بیمه شدگان موضوع این قرارداد قبلاً از بیمه خدمات درمانی استفاده نموده اند، مابه التفاوت هزینه‌های پزشکی این گونه بیمه شدگان حداکثر تا میزان تعهد بیمه گر(شرکت) و با رعایت تعرفه وزارت بهداشت و درمان و درجه اولیاء و یا ذینفع قابل پرداخت خواهد بود.
 • در ارتباط با بیماران کلیوی: به منظور مساعدت به این قبیل بیماران مقرر گردید، علاوه بر میزان سقف تعهدات، مبلغی که هر ساله تغییر می‌نماید، جهت تهیه و یا خرید کلیه و برحسب تقاضا و تائید اداره کل تعاون و تامین اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش به بیمه شدگان پرداخت گردد. در خصوص بیمارانی که بعلت بیماری سنگ کلیه توسط سنگ شکن مورد معالجه قرار می‌گیرند، مقرر شده که مبلغی طبق قرارداد در وجه بیمه شدگان پرداخت و این درست همان عمل جراحی می‌باشد، که توسط دستگان مورد عمل قرار می‌گیرد. بیمه گزار می‌تواند در محیط آموزشی و یا غیرآموزشی در موارد عادی بیمه شدگان مصدوم و یا غیر مصدوم را جهت معالجه مستقیماً به بیمه گر جهت اخذ معرفی نامه برای بیمارستان یا مراجع درمانی معرفی نموده و یا در موارد فوری به نزدیکترین مرجع درمانی معرفی نماید و بیمه شدگان در انتخاب مرجع درمانی آزاد می‌باشند. لیکن هزینه‌های انجام شده منحصراً براساس تعرفه مورد عمل پرداخت خواهد شد. هزینه انتقال مصدوم توسط آمبولانس در مواقع اورژانس حداکثر تا بیست درصد(20%) هزینه معالجه مورد تعهد شرکت می‌باشد.
نکته مهم در بیمه نامه های حوادث آن است که سرمایه هزینه پزشکی نمی تواند از %10 سرمایه فوت و نقص عضو بیشتر باشد.
سقف سنی در این نوع بیمه نامه ها 75 سال بوده و برای بیمه شدگان بالاتر از 75 سال به ازاء هرسال %10 حق بیمه اضافه از بیمه شدگان اخذ می گردد. در این نوع بیمه نامه معاینات پزشکی برای بیمه شدگان وجود ندارد. اما اعمال مدیریت ریسک بر عهده مدیران و روسای شعب می باشد.
تمام اقشار جامعه بدون محدودیتی می توانند از انواع بیمه نامه های حوادث گروهی استفاده نمایند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: در بیمه نامه های حوادث علاوه بر خطرات فوق خطرات اضافی نیز پوشش داده می شود برای مثال یک خلبان که طبقه 5 مشاغل و نرخ 3 می باشد و فعالیت دیگری مانند سوارکاری انجام می دهد فعالیت دوم را از طبقه اول و %20 حق بیمه اضافی محاسبه و منظور می گردد. همین طور در بیمه نامه گروهی برای یک شرکتی که برخی از پرسنل آن موتورسوار می باشند نیز خطر اضافی منظور می گردد.
هر بیمه شده می تواند دو نوع درخواست بیمه نامه داشته باشد.
 1. غرامت فوت و نقص عضو
 2. غرامت فوت و نقص عضو به همراه هزینه پزشکی
 • شرایط فسخ بیمه نامه حوادث :
  • از طرف بیمه گر : در این حالت حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه و اعمال می گردد.
  • از طرف بیمه گزار : در این صورت حق بیمه براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و اعمال می گردد. (براساس لیست صفحه 9 تعرفه حوادث).
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. دریافت درخواست مشتری مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه گروهی حوادث دانشجویان
 2. عقد قرارداد بیمه گروهی حوادث دانشجویان و تحویل آن به بیمه‌گزار
مدارک جهت صدور بیمه نامه تنها کارت ملی یا شناسنامه جهت احراز هویت بیمه شده جهت صدور بیمه نامه می باشد. ابتدا می بایستی فرم پیشنهاد را تکمیل و براساس آن توسط سیستم بیمه نامه صادر می گردد. در بیمه نامه های گروهی لیست اسامی بیمه شدگان توسط بیمه گزار ارائه می گردد.

حداقل تعهدات معادل ده میلیون ریال می باشد و حداکثر تعهدات براساس حدود اختیارات شعب و بیش از حدود اختیارات با مجوز مدیریت های مافوق انجام می پذیرد.

برای بیمه نامه های حوادث گروهی تخفیفاتی اعمال می گرددو این تخفیف تا %25 و براساس تعرفه بیمه حوادث قابل اعمال می باشد. ضمن این که برای هزینه های پزشکی نیز تخفیفی وجود دارد که برای بیمه شدگانی است که بیمه گر اول داشته باشند.

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
 • مدارک مورد نیاز:

  1. نامه درخواست مشتری
  2. فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی
  3. چک حق‌بیمه
  4. فیش واریزی حق‌بیمه
 • شرح فرآیند:

  1. درخواست کتبی عقد قرارداد بیمه از یکی از مراجع زیر برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی ارسال می‌شود:
   • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
   • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  2. اداره صدور با توجه به دستورالعمل صادره توسط اداره کل اشخاص – بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – به منظور تعیین نرخ بیمه حوادث دانشجویان، حق بیمه کلیه افراد را محاسبه نموده و تحت عنوان طرح بیمه حوادث برای مشتری ارسال می‌‌نماید.
  3. با دریافت چک از مشتری قبض رسید در چهار نسخه تنظیم و بصورت زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن برای بیمه‌گزار ارسال می‌گردد.
   • یک نسخه از آن برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه دیگر آن برای نمایندگی معرف بیمه‌گزار (در صورت وجود) ارسال می‌شود.
   • نسخه آخر آن در این اداره بایگانی می‌گردد.
  4. قرارداد بیمه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی صادر و شماره آن در دفتر ثبت قراردادها ثبت می‌گردد. (شماره قراداد با 300،000 آغاز می‌شود)
  5. اداره صدور، قرارداد را برای بیمه‌گزار ارسال می‌کند.
  6. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش قراردادهای بیمه به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید و رونوشت دفتر ثبت قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادهای بیمه به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش قراردادهای بیمه به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید
این فرآیند در پایان اعتبار یک بیمه‌نامه و به منظور تمدید آن بعد از تاریخ اعتبار انجام می‌گیرد و می‌تواند با درخواستی از سوی بیمه‌گزار و یا با پیشنهاد بیمه‌گر آغاز شود.
 • مدارک مورد نیاز:

  • نامه درخواست بیمه‌گزار
  • چک حق‌بیمه
  • فرم استعلام بیمه عمر و حوادث
 • شرح فرآیند:


  این فرآیند به منظور تمدید بیمه‌نامه‌های جاری حوادث خانواده و یک ماه مانده به سررسید انقضای بیمه‌نامه انجام می‌شود. این فرآیند ممکن است به دو صورت زیر انجام پذیرد:
  • با درخواست بیمه‌گزار:

   1. بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه را طی نامه‌ای برای اداره صدور ارسال می‌نماید.
   2. اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی فرم استعلام را برای اداره خسارت بیمه حوادث ارسال می‌نماید.
   3. یک نسخه فیش واریزی حق‌بیمه از برنامه مکانیزه صدور(سیستم اطلاعاتی تحت وب)پرینت گرفته شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
   4. بیمه‌گزار مبلغ حق‌بیمه را پرداخت و فیش واریزی را به اداره صدور تحویل می‌دهد.
   5. در اداره صدور پس از دریافت فیش واریزی، الحاقی تمدید صادر شده و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  • بدون دریافت درخواست بیمه‌گزار:

   1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی بیمه‌نامه‌های جاری را بررسی می‌کند
   2. در صورتی که یک ماه به تاریخ انقضای بیمه‌نامه باقیمانده باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی حق‌بیمه را در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب)محاسبه و طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
   3. بیمه‌گزار موافقت یا عدم موافقت خود را طی نامه و یا به صورت شفاهی به اطلاع بیمه‌گر می‌رساند.
    • در صورت موافقت با حق بیمه اعلام شده:
      • کارشناس اداره صدور یک نسخه فیش واریزی حق بیمه را از برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) پرینت گرفته و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد.
      • بیمه‌گزار پس از پرداخت حقبیمه ، فیش واریزی را به اداره صدور تحویل می‌دهد. در اداره صدور پس از دریافت فیش واریزی، الحاقی تمدید صادر و پرینت گرفته می‌شود. (فیش واریزی در پرونده بیمه‌گزار بایگانی می‌شود)
    • در صورت عدم موافقت با حق‌بیمه اعلام شده بیمه‌نامه تمدید نشده و پرونده بیمه‌گزار پس از پایان زمان اعتبار، بایگانی می‌شود.
 • گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
  • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌نامه‌ها (الحاقی‌های تمدیدی) به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های تمدیدی فیش‌های واریزی دریافتی از بیمه‌گزاران
  • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش بیمه‌نامه‌ها (الحاقی‌های تمدیدی) به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های تمدیدی
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: : گزارش بیمه‌نامه‌ها (الحاقی‌های تمدیدی) به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های تمدیدی
  • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش بیمه‌نامه‌ها (الحاقی‌های تمدیدی) به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های تمدیدی
(گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند) بعد از صدور هر الحاقی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گزار و یا بیمه شده و یا زیاندیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه، ابتدا در دفتر ثبت نامه دبیرخانه درج شده و سپس در دفتر اعلام خسارت مطابق دستور پیوست ثبت و آنگاه تشکیل پرونده گردد.
برای تشکیل دادن پرونده، ابتدا می‌بایست یک برگ پوشه که حاوی اطلاعات، شماره ردیف(پرونده)، نام بیمه شده، نام بیمه گزار و شماره قرارداد باشد، در نظر گرفته و برگ اعلام خسارت اولین برگ پرونده تلقی گردد و سپس مدارک ضروری به ترتیب و پشت نمره شده در پوشه مورد نظر قرار دهیم.
پس از تشکیل پرونده مهمترین برگ ضروری، برگ استعلام یا تائیدیه قرارداد می‌باشد که می‌بایست توسط واحدهای صدور، صادر و حاوی اطلاعات بشرح زیر باشد:

 1. مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که می‌بایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
 2. شخص حادثه دیده، بیمه شده قرارداد باشد.(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای).
 3. حق بیمه حتماً قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده.
 4. تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.
 1. درخواست کتبی بیمه گزار(نام موسسه آموزشی)
 2. فتوکپی شناسنامه ولی بیمه شده
 3. گواهی پزشک معالج یا قانونی
 4. گزارشهای حادثه
 5. استعلام بیمه نامه
 • فوت

  چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک فوق، اخذ مدارک زیر ضروریست:
  • خلاصه رونوشت وفات که توسط اداره ثبت و احوال تهیه شده باشد
 • نقص عضو

  چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده غرامت نقص عضو باشد، علاوه بر مدارک مشترک، اخذ مدارکی بشرح زیر ضروریست:
  • گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر کیفیت حادثه و درمان.
  • گواهی پزشکی معالج یا پزشک قانونی مبنی بر اتمام معالجات و درجه نقص عضو.
  • نظریه پزشک کارشناس شرکت مبنی بر تائید نقص عضو و تعیین میزان آن.
  • رادیوگرافی‌های عضو صدمه دیده قبل و بعد از عمل و یا معالجه در موارد لزوم.
 • هزینه درمانی

  چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده هزینه درمان باشد، علاوه بر مدارک مشترک، مدارک بشرح زیر نیز ضروریست:
  • گواهی مدت زمان بیهوشی .
  • اصل صورتحساب بیمارستانی و درمانی .
  باتوجه به اینکه کلیه هزینه‌های عمل جراحی مشمول بیمه تحصیلی براساس تعرفه خدمات درمانی وزارت بهداشت و درمان جبران می‌شود، در مواردی که بیمه شدگان هزینه‌های خود را از طریق دفترچه خدمات درمانی دریافت می‌نمایند، می‌توانند با در نظر گرفتن نکات ذیل جهت دریافت ما به التفاوت هزینه‌های انجام شده به شرکت مراجعه نمایند:
  • فتوکپی کلیه مدارک پزشکی(صورتحساب بیمارستان، گواهی پزشک معالج، نسخه دارویی و غیره) توسط مرکز رسیدگی به اسناد پزشکی و یا هر یک از مراجع درمانی دیگر برابر اصل شود و سازمان متبوعه رسماً اعلام نماید که چه میزانی از هزینه‌ها را جبران کرده است. بدیهی است که مجموع دریافتی بیمه شده از سازمان مذکور و این شرکت نمی‌تواند از میزان هزینه‌های انجام شده(پس از کسر موارد غیرقابل پرداخت) تجاوز نماید.
  • هزینه همراه، پورسانت بیمارستان، اطاق خصوصی و تلفن و این قبیل موارد بهیچوجه قابل پرداخت نمی‌باشد.
  • مدارک ارائه شده می‌بایست دقیقاً نشان دهنده میزان هزینه‌های پرداختی توسط بیمار باشد و در مواردی که پزشکان حق العمل جراحی را بمیزان بیش از حد معمول دریافت می‌نمایند و در مقابل رسید، صادر نمی‌کنند حق العمل چنین گواهیها فقط براساس تعرفه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محاسبه می‌شود و نمی‌توان برای چنین مواردی مابه التفاوت پرداخت.
 • فوت: در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از حوادث تحت پوشش، فوت نماید غرامت فوت عیناً پرداخت می‌گردد، نحوه پرداخت در صورتی که بیمه شده صغیر باشد، غرامت فوت بصورت مساوی بین اولیاء(پدر و مادر) تقسیم و چنانچه کبیر باشد طبق گواهی حصر وراثت غرامت پرداخت می‌گردد.

 • جهت اطلاع: اگر یکی از افراد ذینفع یا استفاده کننده مسئول بروز حادثه باشد سهم شخص مسئول از غرامت فوت کسر و بقیه سرمایه پرداخت می‌گردد. ضمناً چنانچه قبل از فوت بیمه شده، مبلغی بعنوان نقص عضو پرداخت شده باشد، مبلغ نقص عضو از سرمایه فوت کسر و مابقی به ترتیب فوق الذکر به ذینفع پرداخت می‌گردد.
 • نقص عضو:در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد مجروح و نهایتاً منجر به نقص عضو او گردد غرامت نقص عضو طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث محاسبه و پرداخت می‌گردد. لازم به ذکر است چنانچه در اثر حادثه دندانهای بیمه شده صدمه ببیند و قابل ترمیم و بهبود نباشد، غرامت نقص عضو هر دندان حداکثر یک درصد کل بدن محاسبه و پرداخت می‌گردد.
 • هزینه درمان:در صورتی که بیمه شده متحمل هزینه درمان در اثر حادثه تحت پوشش و یا عمل جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان گردد، هزینه‌های درمان طبق تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد. بدیهی است هزینه درمان عبارتست از هزینه هایی که در اثر تحقق خطر مورد تعهد انجام شده و مستلزم بستری بیمه شده در بیمارستان گردد. و هزینه قابل پرداخت عبارتست از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد هر کدام که کمتر باشد.

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  • در صورت نقص عضو:

   1. نامه اعلام خسارت
   2. گزارش مشروحه حادثه
   3. گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
   4. گواهی نهایی پزشک معالج مبنی بر اتمام درمان و عوارض به جا مانده
   5. کپی شناسنامه بیمه شده
  • در صورت داشتن هزینه پزشکی:

   1. نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گزار
   2. گزارش شرح حادثه
   3. اصل صورتحساب هزینه های درمانی
   4. گواهی پزشک معالج
   5. کپی شناسنامه بیمه شده
  • در صورت فوت:

   1. نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گزار
   2. گواهی فوت که توسط پزشک معالج، بیمارستان یا پزشکی قانونی صادر می شود.
   3. گواهی فوت که توسط اداره ثبت احوال صادر می شود.
 • کلیت : اگر بیمه شده در حین رانندگی دچار حادثه شده باشد داشتن گواهینامه متناسب نیز مورد نیاز می باشد
  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر رخ‌دادن حادثه را به اداره خسارت حوادث تحویل می‌دهد. مواردی که در این نامه باید حتما به آنها اشاره شود عبارتند از:
   • شماره قرارداد
   • نام بیمه‌شده
   • تاریخ حادثه
   به همراه این نامه مدارک زیر نیز به اداره خسارت تحویل داده می‌شود:
   • کپی شناسنامه بیمه‌شده
   • گواهی پزشک
   • اصل قبوض پرداخت هزینه‌های پزشکی
  2. 2. کارشناس اداره خسارت لیست اسامی موجود در نامه را با کارتکس‌های موجود کنترل می‌نماید تا از عدم دریافت خسارت قبلی این بیمه‌شده اطمینان حاصل نمایند. در صورتی که قبلاً خسارت دریافت کرده باشد، کنترل می‌شود که خسارت برای مورد مشابه دوباره پرداخت نشود.
  3. کارشناس اداره خسارت حوادث، کامل بودن مدارک را کنترل و در صورت تکمیل بودن، مشخصات بیمه‌گزار را در کارتکس خسارت وارد می‌نماید. (شماره پرونده، شماره‌ایست که در دفتر اعلام خسارت به پرونده خسارت داده شده است)
  4. بازخوانی پرونده صدور: کارشناس اداره خسارت حوادث، مشخصات بیمه‌گزار را در فرم "استعلام بیمه عمر و حوادث" وارد و فرم را برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و حادثه ارسال می‌نماید.
  5. فرم "استعلام بیمه عمر و حوادث" در اداره صدور تکمیل و برای اداره خسارت حوادث ارسال می‌شود.
  6. فرم تکمیل شده، به همراه مدارک دریافتی از بیمه‌گزار برای پزشک معتمد بیمه ارسال می‌گردد.
  7. پزشک معتمد فرم "آنالیز پزشکی (صورت محاسبه هزینه‌های درمانی)" را تکمیل کرده و برای اداره خسارت حوادث ارسال می‌نماید.
  8. کارشناس اداره خسارت مبالغ مورد تایید و جمع کل آنها را کنترل و فرم "حواله پرداخت" در سه برگ زیرتنظیم و توزیع میژ نماید؛ مبلغ حواله خسارت برابر مبلغ مورد تایید پزشک بیمه می‌باشد.
   • یک نسخه از آن در اداره خسارت بایگانی می‌شود.
   • نسخه دیگر آن به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود. بیمه‌شده با ارائه این نسخه به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت می‌نماید.
   • نسخه آخر آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  9. زمانی که بیمه‌شده/ بیمه‌گزار برای دریافت حواله خسارت مراجعه نماید، دفتر صدور حواله نیز تکمیل می‌گردد.
  10. اطلاعات حواله پرداخت خسارت صادر شده در پایان ماه دربرنامه اطلاعاتی سامان وارد می‌شود.گزارشات زیر به صورت ماهانه به واحدهای مربوطه ارسال می شود:
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش ریز هزینه‌های پرداخت شده به تفکیک قراردادها به پیوست رونوشت حواله‌های صادر شده
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش ریز هزینه‌های پرداخت شده به تفکیک قراردادها به پیوست رونوشت حواله‌های صادر شده
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها: گزارش ریز هزینه‌های پرداخت شده به تفکیک قراردادها به پیوست رونوشت حواله‌های صادر شده
   بعد از پرداخت خسارت و در پایان ماه، اطلاعات پرونده خسارت در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌گردد