بیمه جامع واحدهای صنعتی ICP (Industrial Comprehensive Policy

بیمه جامع واحدهای صنعتی ICP (Industrial Comprehensive Policy


این بیمه نامه صرفاً به منظور تامین تمامی نیازهای بیمه ای کارخانجات بزرگ تولیدی و واحدهای صنعتی تنظیم شده است که از بررسی های دقیق کارشناسی و انجام مطالعات تطبیقی در صنعت بیمه جهان محقق گردیده است. هدف از این طرح آن است که خدمات بیمه ای مورد نیاز این واحدها در تمامی رشته ها به صورت متمرکز صورت پذیرد . به موجب این طرح تمامی خدمات بیمه ای واحدهای صنعتی بیمه گزاران عمده به شرکت سهامی بیمه ایران اعلام می گردد و این شرکت خدمات خود را در قالب یک بسته بیمه ای ارائه می نماید. بدیهی است طرح مذکور مزایای بسیاری را برای بیمه گزاران بزرگ به همراه خواهد داشت .از آنجا که کلیه خدمات بیمه ای به صورت متمرکز صورت می گیرد. بیمه گزار صرفاً با یک بیمه گر همکاری داشته و این امر موجبات آرامش خاطر هر چه بیشتر بیمه گزاران را فراهم می نماید از طرف دیگر این امکان برای بیمه ایران فراهم می گردد که پوشش های بیمه ای را با حداقل نرخ ارئه نماید. نظر به این که طرح مزبور منطبق با نیازهای روز بیمه گزاران عمده می باشد انتظار بر این است که انقلابی را در صنعت بیمه کشور به همراه داشته باشد تا علاوه بر جلب رضایت بیمه گزاران عمده این شرکت بتواند به عنوان یک عامل مکمل و بازوی موثر دولت چرخه اقتصادی دولت را هر چه بیشتر رونق بخشد.