اصطلاحات بیمه ای

بیمه اعتباری صداقت در امانت

بیمه اعتباری صداقت در امانت


برای این بیمه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد. بیمه اعتباری صداقت در امانت در مجتمع، نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه ایران قابل ارائه می باشد.

برای این بیمه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 • برگه در خواست بیمه گذار
 • تکمیل پرسشنامه (فرم پیشنهاد)توسط بیمه گذار
 • طبق دستورالعمل های اجرایی کاهش سرمایه باعث تخفیف می شود .
 • در شرایط رقابتی با درخواست واحد اجرایی درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود .
این بیمه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرداین فرآیند با درخواست کتبی بیمه‌گزار یا بیمه‌گر آغاز می‌شود.
 • مدارک مورد نیاز :

  1. نامه درخواست تغییر از بیمه‌گزار
  2. فیش واریزی حق‌بیمه
 • شرح فرایند:

  1. بیمه‌گزار نامه درخواست ایجاد تغییرات را به اداره صدور بیمه‌های مسئولیت ارسال می‌نماید.
   • در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد:
    • گام 2.
   • در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده نامه را به نمایندگی تحویل داده باشد:
    • نامه توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌های مهندسی و مسئولیت ارسال می‌شود.
    • گام 2
    (در صورتی که بیمه‌گر متقاضی صدور الحاقی باشد، طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اطلاع داده و بیمه‌گزار در پاسخ به این نامه، درخواست تغییرات را طی نامه‌ای برای شرکت بیمه ارسال می‌نماید.)
  2. نامه مذکور در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
  3. کارشناس اداره صدور بیمه‌ مذکور را در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) جستجو نموده و برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) اطلاعات آن ارنمایش می‌دهد.
  4. الحاقی بیمه با توجه به تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار،‌ در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) در فرم ثبت الحاقی ایجاد می‌شود. الحاقی ایجاد شده می‌تواند یکی از سه نوع زیر باشد:
   • اضافه شده حق‌بیمه
    • حق‌بیمه اضافی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت نموده و فیش واریزی را به کارشنای اداره صدور بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
    • الحاقی اضافی صادر می‌شود. (این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
     • مبلغ حق‌بیمه اضافی
   • الحاقی برگشتی (منجر به کاهش حق‌بیمه بیمه‌نامه)
    • حق‌بیمه برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • حواله پرداخت به مبلغ حق‌بیمه برگشتی و با نام بیمه‌گزار تنظیم می‌گردد. (اطلاعات موجود در حواله پرداخت عبارتند از:
     • مشخصات بیمه‌
     • مشخصات بیمه‌گزار (یا نماینده بیمه‌گزار)
     • موضوع حواله
     • مبلغ حواله)
    • الحاقی برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) صادر می‌شود. این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
     • مبلغ حق‌بیمه برگشتی
    • حواله برگشتی صادر شده و بعد از مهر و امضا شدن به بیمه‌گزار (یا نماینده وی‌) تحویل داده می‌شود.
     در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این‌صورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
   • بدون بار مالی بر بیمه
    • الحاقی صادر می‌شود. این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
    • الحاقی صادر شده مهر و امضا شده و به بیمه‌گزار (یا نماینده وی) تحویل داده می‌شود.
  5. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش قراردادهای منعقد شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
   بعد از صدور هر الحاقی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه های مسؤولیت" و نیز اطلاعات پرداخت های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گذار اعلام می شود.