اصطلاحات بیمه ای

بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف

بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف


در بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌گردد. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه ایران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان به این طرح نیاز دارند.

براساس توافقات فیمابین بیمه ایران و شورای اصناف کشور، از سال 86 طرح جامع بیمه اصناف کشور به اجرا درآمد. بر اساس این توافق، تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان می‌توانند از بیمه تکمیلی درمان بیمه ایران استفاده کنند.

براساس این طرح، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌گردد. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه ایران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند.
اهداف این طرح عبارتند از :
 • نفوذ به جامعه اقتصاد خرد و پوشش و تامین بیمه ای صنوف مختلف به عنوان بخش عمده ای از فعالان اقتصادی و سهم بالای تولید ناخالص ملی این اقشار دراقتصاد کشور
 • تامین نیازهای بیمه ای بازار هدف ( اقشار صنوف) متناسب با نیازهای این اقشاردرقالب سبد بیمه ای و بالاخص پوشش خطر سرقت و عدم النفع که از جمله امتیازات ویژه ای طرح، محسوب می گردد و تاکنون نیز درمقیاس گسترده درصنعت بیمه ارائه نگردیده است درنوع خود بی نظیر است.
 • استفاده و برخورداری از پتانسیل شبکه فروش و گستردگی درسطح کل کشور به عنوان مزیت رقابتی شرکت
 • فروش طرح به صورت گروهی و ازطریق اتحادیه های صنفی و یا بصورت انفرادی و گسترش آن درقانون اعداد بزرگ
تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان .
در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند:
 • حریق
 • انفجار
 • صاعقه
 • زلزله
 • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • پاکسازی محل حادثه
 • سرقت
 • وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)

بیمه گزار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
شرایط و مراحل و مواردی که در صدور بیمه نامه های آتش سوزی باید مورد توجه قرار گیرد بشرح ذیل می باشد :
 • تکمیل پرسشنامه توسط بیمه گزار: فرم چاپی تحت عنوان برگ پیشنهاد بیمه که حاوی اطلاعات زیر می باشد توسط بیمه گزار تکمیل و امضاء می شود که مبنای بیمه نامه آتش سوزی قرار می گیرد، اهم اطلاعات مذکور شامل موارد زیر می باشد:
  1. نام بیمه گزار
  2. نشانی بیمه گزار
  3. نشانی محل مورد بیمه
  4. خطرات مورد درخواست بیمه گزار جهت پوشش بیمه ای
  5. اطلاعات مربوط به مورد بیمه از جمله ارزش های آنها
  6. سابقه و نوع آتش سوزی
  7. همسایگان محل مورد بیمه
  8. وضعیت تأمین نیروی برق
  9. وضعیت تأمین آب مصرفی و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزی
  10. وسائل و امکانات آتش سوزی
  11. وضعیت نگهبانی محل مورد بیمه
  12. بیمه گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأیید می نماید که به سؤالات پاسخ مطابق با واقعیت داده است.
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط صادر کننده بیمه نامه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که نیاز به بازدید از محل مورد بیمه احساس شود توسط کارشناسان بازدید اولیه از محل مورد بیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر کننده بیمه نامه ارسال می گردد.
 • صادر کننده بیمه نامه با بررسی و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازدید اولیه تهیه شده در مورد امکان صدوربیمه نامه آتش سوزی تصمیم لازم را اخذ که در این حالت معمولاً سه وضعیت پیش می آید:
  1. یا مطابق بازدید بعمل آمده وضعیت ریسک به گونه ای است که قبول آن اصلاً امکانپذیر نمی باشد که در این حالت مراتب عدم پذیرش به بیمه گزار اعلام می گردد.
  2. وضعیت ریسک به گونه ای است که با انجام یک سری اصلاحات و توصیه های ایمنی قابل پذیرش خواهد بود و لذا توصیه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازدید مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ریسک اقدام خواهد شد.
  3. در حالت سوم وضعیت ریسک، مطلوب و قابل قبول بوده که در این حالت بیمه گر مبادرت به تنظیم پیش نویس بیمه نامه نموده و نرخ حق بیمه متعلقه را تعیین می نماید.
 • پس از تهیه پیش نویس، بیمه نامه مورد نظر بر روی فرم بیمه نامه های آتش سوزی مورد عمل بیمه گر، تایپ، نسخه اصلی آن جهت پرداخت حق بیمه به بیمه گزار ارائه می گردد و سایر نسخ بیمه نامه بنا به اقتضاء تقسیم شده و سایر مراحل انجام می پذیرد.
 • بیمه گزار (نام و نام خانوادگی)
 • کد‌ملی و کد‌پستی
 • موضوع فعالیت
  از این مولفه در تعیین نرخ خطرات استفاده می‌شود.
 • نشانی بیمه گزار
 • نشانی کامل محل مورد ‌بیمه و تلفن
 • نوع مالکیت (ملکی یا استیجاری)

زمان آغاز تعهد از ساعت 24 روز مورد درخواست آغاز می‌شود. مدت بیمه نامه بنابر درخواست بیمه گزار از دو تا پنج سال قابل افزایش می باشد و چنانچه بیمه گزار درخواست پوشش خطرات اضافی سیل ، زلزله ، طوفان و ... را هم داشته باشد طی الحاقی قابل پوشش خواهد بود.

جبران خسارات وارد به ساختمان، موجودی و محتویات بیمه شده در هیچ مورد از میزان مبالغ مندرج در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
 • تعهدات بیمه گر

  • جبران خسارتهای مستقیم ناشی از تحقق خطرهای حریق، انفجار صاعقه و زلزله جهت بند یک و دو شرح موارد بیمه شده.
  • جبران خسارتهای ناشی از اموال مسروقه شامل موجودی و محتویات بیمه گزار مربوط به بند سه شرح موارد بیمه شده ( پوشش خطر سرقت تابع شرایط مخصوص بیمه سرقت با شکست حرز می باشدکه ضمیمه این بیمه نامه بوده و جزء لاینفک آن محسوب می گردد. ضمناً فرانشیزخطرسرقت ده درصد مبلغ خسارت درهرحادثه حداقل 300.000 ریال می باشد)
  • مسئولیت مالی بیمه گزار درقبال همسایگان در مقابل خطرهای حریق، انفجار، مندرج در بند چهار بیمه نامه، چنانچه سرایت آتش و یا موج انفجار از محل مورد بیمه موجب بروز خسارت مالی به همسایگان (اموال مجاور) شود و جبران این خسارت ها درمسئولیت بیمه گزار باشد، بیمه گر تا میزان مبلغ مورد تعهد، خسارت های مالی را جبران خواهد نمود. پرداخت هرگونه وجه توسط بیمه گزار به همسایگان یا اقرار به مسئولیت مورد قبول و تعهد بیمه گر نیست مگر آنکه قبلاً نسبت به احراز آن موافقت بیمه گر اخذ شده ویا به حکم مراجع ذی صلاح باشد.
  • جبران غرامت روزانه عدم النفع ناشی از وقوع خطرهای حریق ، انفجار مربوط به بند پنج بیمه نامه تابع شرایط مخصوص می باشد که یک نسخه از آن ضمیمه بیمه نامه بوده و جزء لاینفک آن محسوب می گردد.
  • جبران هزینه های پاکسازی محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرهای حریق، انفجار، صاعقه و زلزله تا سقف تعهد مندرج در بند شش بیمه نامه.
 • وظایف بیمه گزار

  در صورت وقوع حادثه ای که موجب انجام تعهد از طرف بیمه گر شود بیمه گزار موظف است :
  • مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع ذیصلاح برساند و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ آگاهی از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد.
  • برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
  • بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
  • ضمن هر گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و درصورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را دراختیار بیمه گر قرار دهد.
  • هرگونه اسناد و مدارک متعارف را که برای تشخیص چگونگی وقوع حادثه و تعیین میزان خسارت ضرورت داشته باشد دراختیار بیمه گر قرار دهد .
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
نرخ پوشش ساختمان و موجودی و محتویات مورد بیمه شده به شرح زیر می باشد:

ردیف خطرات مورد تعهد مورد بیمه سرمایه و پایه تعهدات حق بیمه
1 حریق، انفجار و صاعقه و زلزله الف: ساختمان به ارزش
ب: موجودی و محتویات به ارزش
30.000.000 ریال
70.000.000 ریال
حق بیمه حریق، انفجار و صاعقه بر اساس
نرخ مندرج در تعرفه زلزله 70.000 ریال
2 سرقت با شکست حرز موجودی و محتویات 20.000.000 ریال 160.000 ریال
3 وقفه در فعالیت زیان مالی 5.000.000 ریال 10.000 ریال
4 هزینه پاکسازی محل پس از وقوع خطرات مورد تعهد پاکسازی و برداشت ضایعات مورد بیمه 2.000.000 ریال 2.000 ریال
5 مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از آتش سوزی و انفجار هزینه بازسازی و جایگزینی اموال همسایگان 20.000.000 ریال 14.000 ریال

 • قواعد سرمایه

  • قاعده نسبی سرمایه: در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خواهد بود. هر مالی یک قیمت جاری و واقعی دارد و بیمه گزار ملزم است که مال خود را به آن قیمت بیمه کند ، چنانچه بیمه گزاری مال خود را به قیمت واقعی آن بیمه نکند مانند آن است که تمام مال خود را بیمه نکند حق بیمه کمتری می پردازد و بنابراین باید خسارت کمتری نیز دریافت نماید. این قاعده را که قاعده نسبی خسارت یا قاعده تناسب مبلغ بیمه شده و خسارت نیز می گویند برای حفظ حقوق بیمه گر و همچنین رعایت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بیمه گزاران اجرا و اعمال می شود اما اگر میان بیمه گر و بیمه گزار توافق شود که طبق فرمول معینی مانند بیمه نخستین خسارت در بیمه آتش سوزی (First Loss) مال مورد بیمه به یک مبلغ توافقی و قراردادی که کمتر از ارزش واقعی آن است بیمه شود بیمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبی سرمایه نخواهد بود.
  • بیمه نامه شناور یا سرمایه متغیر (بیمه نامه بیمه عمومی) : چنانچه موجودی اعم از محصول یا مواد اولیه و ... در طول اعتبار بیمه نامه متغیر باشد می توان برای آن بیمه شناور با توجه به تقاضای بیمه گزار صادر نمود. بیمه نامه شناور دارای شرایط خاصی است که بایستی منضم به بیمه نامه گردد.
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
هدف از طرح جامع اصناف، بیمه نمودن مراکز تجاری عضو اتحادیه‌های اصناف در مقابل خطرات پایه و برخی خطرات تکمیلی می‌باشد. این پوشش‌ها اجباری بوده و با هم ارائه می شوند. حق‌بیمه در این طرح براساس نرخ خطرات- که از موضوع فعالیت بدست می‌آید - و ضریب - که از ارزش خطر پوشش سرقت بدست می‌آید - محاسبه می‌شود. روند انجام فرآیند صدور طرح جامع اصناف به شرح زیر است:
 1. مشتری برگ پیشنهاد بیمه(طرح جامع اصناف)را مبنی بر صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی تکمیل می‌نماید. ممکن است فرم پیشنهاد تکمیل نگردد، بلکه موارد مورد نظر بیمه‌گر طی نامه‌ای توسط مشتری ارسال گردد و بر اساس آن نامه، اقدامات بعدی صورت گیرد.
  مواردی که در این طرح پوشش داده می‌شوند در ادامه آمده است. هریک از این پوشش‌ها دارای حداقل ارزش می‌باشند که براساس آن حق‌بیمه نهایی محاسبه می شود.
  • حریق، انفجار، صاعقه و زلزله
  • سرقت با شکست حرز
   این مولفه، جهت تعیین ضریب مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر 20 میلیون ریال ضریب 1 دارد و هر 10 میلیون ریال مازاد، ضریب را 0.5 واحد افزایش می‌دهد. حداکثر مقدار ضریب 20 (معادل 400 میلیون ریال) می‌باشد.
  • وقفه در فعالیت
  • هزینه پاکسازی محل پس از وقوع خطرات مورد تعهد
  • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان ناشی از آتش‌سوزی و انفجار
 2. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی جهت دریافت هر گونه مجوز صدور بیمه‌نامه خاص (از جمله مورد بیمه جدید، موضوع فعالیت جدید، درخواست تخفیف برای مشتری و...)، بالا بودن حجم سرمایه و یا ریسک بالای خطرات مورد درخواست مشتری، درخواست خود را طی نامه‌ای به‌همراه یک نسخه از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط مشتری برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
 3. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها در صورت نیاز جهت دریافت نرخ و کد بیمه طی نامه‌ای درخواست خود را به بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
 4. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، پس از دریافت نرخ و کد بیمه از بیمه‌مرکزی و یا تعیین نرخ بیمه توسط کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، مجوز صدور بیمه‌نامه را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
 5. درصورتیکه نماینده صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صلاحیت بازدید اولیه را داشته باشد، بازدیدی از محل به‌عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند. در غیراین‌صورت نماینده صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی فرم پیشنهاد تکمیل شده را به نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی جهت رسیدگی و صدور تحویل می‌دهد.
 6. نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی حکم کارشناس جهت بازدید اولیه را صادر می‌کند.
 7. کارشناس بازدید از محل بازدیدی به‌عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 8. نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اطلاعات وارد شده در فرم پیشنهاد در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و حق‌بیمه توسط سیستم محاسبه می‌شود. حق‌بیمه از حاصلضرب ضریب و نرخ خطرات در مبلغ پایه حق‌بیمه بدست می‌آید.
 9. مشتری حق‌بیمه محاسبه‌شده را واریز و "فیش واریزی" را به نمایندگی صدور تحویل می‌دهد.
 10. پس از ثبت اطلاعات فیش واریزی، "بیمه‌نامه آتش‌سوزی طرح جامع اصناف" توسط نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
 11. پس از صدور بیمه‌نامه اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، در پایان ماه اطلاعات ثبت‌شده در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) را به برنامه اطلاعاتی سامان منتقل می‌کند.
 12. براساس حجم سرمایه بیمه‌نامه‌های صادره یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
  • در صورتی که حجم سرمایه کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مسئولیت آن برعهده خود شعبه می‌باشد و نیازی به ارسال بیمه‌نامه به اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها نمی‌باشد.
  • در صورتی که حجم سرمایه بیش از ده میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست در پایان ماه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به همراه گزارشی که از برنامه اطلاعاتی سامان دریافت می‌کند جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید. یک نسخه از تمامی الحاقی‌های صادره نیز می‌بایست به‌همراه بیمه‌نامه ارسال گردد.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از دریافت نسخه بیمه‌نامه، تمامی موارد بیمه‌نامه را کنترل می‌کند.
   • درصورت وجود اشکال در بیمه‌نامه‌های کنترل شده، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایرادات را طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اصلاحات را از طریق صدور الحاقی اعمال کرده، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اصلاح ایرادات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت بر صدوربیمه‌نامه‌ها، بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
  • در صورتیکه حجم سرمایه بالاتر از 63 میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست به صورت روزانه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به‌همراه تمامی الحاقی‌های صادر شده جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها تمامی موارد بیمه‌نامه را بررسی نموده و در صورت وجود ایراد، ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی با صدور الحاقی اصلاحات را اعمال و الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
 13. چنانچه حجم سرمایه بالاتر از چهل میلیارد ریال باشد، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، می‌بایست یک نسخه از بیمه‌نامه را جهت کنترل به بیمه مرکزی ارسال نماید.
  • در صورت وجود ایراد در بیمه‌نامه صادره، بیمه مرکزی ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایراد وارد آمده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
  • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی پس اعمال اصلاحات از طریق صدور الحاقی، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از بررسی الحاقی صادره، یک نسخه از الحاقی صادر شده را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
 • اطلاعات تکمیل شده در فرم پیشنهاد توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و مبلغ حق‌بیمه آن محاسبه می‌شود.
 • در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اطلاعات را از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال می‌دهد.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه‌نامه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد، که جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد. در این فرآیند، مراحل دریافت درخواست، بررسی، دریافت و یا برگرداندن مبلغ به بیمه‌گزار و صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای مسکونی تشریح شده است. پس از صدور بیمه‌نامه، اعمال هرگونه تغییری در بیمه‌نامه تنها از طریق صدور الحاقی امکان‌پذیر خواهد بود. مراحل صدور الحاقی در زیر آمده است:
 1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، "درخواست صدور الحاقی" برای بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیر صنعتی را در قالب نامه یا بصورت شفاهی از بیمه‌گزار دریافت می‌کند. چنانچه درخواست صدور الحاقی برای بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
 2. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، صدور الحاقی را به کارشناس خود ابلاغ می‌نماید.
 3. درصورتی‌ که بیمه‌گزار زیرپوشش‌های زیر را انتخاب نماید، لازم است از محل بازدید مجدد صورت گیرد:
 4. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 5. گزارش بازدید اولیه تکمیل شده توسط کارشناس بازدید، مهر و امضا شده و خطرات درخواست شده تایید می‌شوند.
 6. در صورتی که تغییرات بار مالی داشته باشند، دوحالت زیر اتفاق می‌افتد: (در غیراینصورت، قدم 7 اجرا می‌شود)
  • در صورتی که مبلغی باید به بیمه‌گزار برگشت شود (الحاقی برگشتی)، اداره صدور طی نامه‌ای درخواست بازگرداندن پول را به اداره‌کل حسابداری و آمار داده و بیمه‌گزار از آنجا مبلغ خود را دریافت می‌کند.
  • در صورتی که بیمه‌گزار مبلغی را اضافه‌تر باید پرداخت نماید (الحاقی اضافی)، اداره صدور مبلغ مورد نظر را در "فیش واریزی" ثبت و به بیمه گزار تحویل داده و بیمه‌گزار پس از واریز وجه و یا صدور چک، "رسید بانک" یا چک را تحویل اداره صدور می‌دهد و اداره صدور "گواهی دریافت حق‌بیمه" را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد. یک نسخه از این گواهی در پرونده بیمه‌گزار بایگانی می‌شود. درصورتیکه الحاقی اضافی برای طرح‌های بیمه آتش‌سوزی (مانند طرح مهر، طرح همگانی، طرح خانه و خانواده و...) صادر شده باشد، امکان پرداخت اقساطی مبلغ الحاقی اضافی وجود دارد که درآنصورت، طبق توافقی که میان بیمه‌گزار و اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صورت می‌گیرد، درصدی از مبلغ حق‌بیمه اضافی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط پرداخت می‌شود.
  • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
 7. الحاقی بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
  • نسخه اول آن به عنوان رسید نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
  • یک نسخه از آن به همراه "رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده" به حسابداری ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن به نمایندگی (درصورت وجود) تحویل داده می‌شود.
  • نسخه آخر آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
 8. اطلاعات الحاقی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در "دفتر الحاقی" آتش‌سوزی ثبت می‌شود.اطلاعاتی که در این دفتر ثبت می‌شوند عبارتند از:
 9. در پایان ماه، اطلاعات الحاقی صادر شده در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود.
تمدید بیمه‌نامه یکی از حالات تغییر در بیمه‌نامه است که منجر به صدور الحاقی می‌شود. در این فرآیند، مراحل تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی و شرایط انجام بازدید مجدد و صدور مجدد بیمه‌نامه (به جای الحاقی) تشریح شده است. بیمه‌گر یک ماه قبل از فرارسیدن زمان انقضا بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی، دعوتنامه‌ای مبنی بر اعمال تغییرات مورد نظر بیمه‌گزار (در صورت تمایل) به بیمه‌گزار ارسال می‌نماید.
 1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی درخواست تمدید بیمه‌نامه را از بیمه‌گزار دریافت می‌کند.
 2. تغییرات مورد نیاز اعم از تغییر در شرایط، موارد مورد‌بیمه و یا تغییرات اعمال شده از طریق الحاقی در سال قبل توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اعمال می‌شود.
 3. در صورتی‌که دو سال از صدور بیمه‌نامه گذشته باشد، حکم کارشناس برای بازدید اولیه با توجه به خطرات درخواست شده طی‌نامه‌ای توسط رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود. درغیر این‌صورت چنانچه کمتر از 2 سال از صدور بیمه‌نامه گذشته باشد، نیازی به بازدید مجدد نیست.
 4. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 5. گزارش بازدید اولیه تکمیل شده توسط کارشناس بازدید مهر و امضا شده و خطرات درخواست شده تایید می‌شوند.
 6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تغییرات و شرایط مورد درخواست مشتری را در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و حق‌بیمه قابل پرداخت و شرایط بیمه‌نامه را تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌کند. درصورتی‌که بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه برای کمتر از یک سال را داشته باشد، حق‌بیمه بصورت درصدی محاسبه می‌شود.
 7. مشتری وجه نقدی محاسبه شده را واریز و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تحویل می‌دهد. ممکن است حق‌بیمه بنا به درخواست مشتری قسط‌‌بندی شود که در ابتدا مبلغ نقدی محاسبه، سپس بر اساس آن تعداد اقساط و مبلغ هر یک تعیین می‌گردد.
 8. گواهی دریافت حق‌بیمه" توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود. درصورتی‌که بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه برای کمتر از یک سال را داشته باشد، الحاقی تمدید و در غیر این‌صورت، بیمه‌نامه جدید صادر می‌شود.
 9. بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود.
 10. اطلاعات ثبت شده در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)، در پایان ماه به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال داده می‌شود.
 11. براساس حجم سرمایه بیمه‌نامه‌های صادره یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
  • در صورتی که حجم سرمایه کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مسئولیت آن برعهده خود شعبه می‌باشد و نیازی به ارسال بیمه‌نامه به اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها نمی‌باشد.
  • در صورتی که حجم سرمایه بیش از ده میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست در پایان ماه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به همراه گزارشی که از برنامه اطلاعاتی سامان دریافت می‌کند جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.یک نسخه از تمامی الحاقی‌های صادره نیز می‌بایست به‌همراه بیمه‌نامه ارسال گردد.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از دریافت نسخه بیمه‌نامه، تمامی موارد بیمه‌نامه را کنترل می‌کند.
   • درصورت وجود اشکال در بیمه‌نامه‌های کنترل شده، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایرادات را طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اصلاحات را از طریق صدور الحاقی اعمال کرده، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اصلاح ایرادات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت بر صدوربیمه‌نامه‌ها، بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
  • در صورتیکه حجم سرمایه بالاتر از 63 میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست به صورت روزانه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به‌همراه تمامی الحاقی‌های صادر شده جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها تمامی موارد بیمه‌نامه را بررسی نموده و در صورت وجود ایراد، ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی با صدور الحاقی اصلاحات را اعمال و الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
 12. چنانچه حجم سرمایه بالاتر از چهل میلیارد ریال باشد، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، می‌بایست یک نسخه از بیمه‌نامه را جهت کنترل به بیمه مرکزی ارسال نماید.
  • در صورت وجود ایراد در بیمه‌نامه صادره، بیمه مرکزی ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایراد وارد آمده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
  • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی پس اعمال اصلاحات از طریق صدور الحاقی، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از بررسی الحاقی صادره، یک نسخه از الحاقی صادر شده را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها
 • پس از وقوع حادثه، بیمه گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزی را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند. بیمه گزار می‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نیز ارسال نماید.
 • بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی از بیمه گزار درخواست و دریافت می‌گردد.
 • درصورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد. جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان (جهت کارشناس داخلی) و یا اداره بین الملل (جهت کارشناس خارجی) درخواست اعزام کارشناس می‌نماید.
 • کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزی" را تهیه می‌کند.
 • اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی ارسال می‌نماید.
 • اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی حواله پرداخت خسارت را صادر می نماید.
 • بیمه گزار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه گزار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه گزار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه گزار متعهد می‌شود که:
  1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گزار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید.
  2. چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گزار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسئول حادثه خودداری بعمل آورد.
  3. چنانچه مشخص گردد که بیمه گزار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به‌عمل آورد.
 • اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه گزار تحویل می‌دهد.
 • حداکثر مدت تشکیل پرونده

  از آنجائیه که در این بیمه نامه بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت یک ماه بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .
 • برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟

  • بیمه‌نامه
  • گزارش بازدید اولیه
  • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده  بیمه طرح جامع اصناف" بیمه های آتش سوزی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گزار اعلام می شود.

جبران خسارات وارد به ساختمان، موجودی و محتویات بیمه شده در هیچ مورد از میزان مبالغ مندرج در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

 • مدارک مورد نیاز :

  1. بیمه‌نامه
  2. گزارش بازدید اولیه
  3. قبوض رسید دریافت حق‌بیمه
 • شرح فرآیند:


  پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در ظرف مدت یک‌ ماه به واحد خسارت اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است. روند انجام فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای مسکونی به شرح زیر است:
  1. پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت آتش‌سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند. بیمه‌گزار می‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نیز ارسال نماید.
  2. فرم تکمیل شده توسط بیمه‌گزار، پس از ثبت در "دفتر اندیکاتور"، در "دفتر اعلام خسارت" ثبت می‌شود.
  3. درصورت وجود، گزارشات سازمان آتش‌نشانی و حوزه انتظامی توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی دریافت می‌شود.
  4. بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی از بیمه‌گزار درخواست و دریافت می‌گردد.
  5. جهت بررسی حق‌بیمه پرداختی، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، "فرم استعلام حق‌بیمه" را تکمیل کرده و جهت تائید به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید. در این فرم، اداره خسارت شماره چک‌های وصولی یا فیش‌ها را به همراه مبلغ و تاریخ آن ثبت می‌کند.
  6. اداره‌کل حسابداری و آمار، در همان فرم استعلام حق‌بیمه، وصول شدن چک یا فیش‌ها را تائید و به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌کند.
  7. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، پرونده خسارت را تشکیل داده و شماره‌ای برای آن تخصیص می‌دهد.
  8. درصورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد. جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان (جهت کارشناس داخلی) و یا اداره بین الملل (جهت کارشناس خارجی) درخواست اعزام کارشناس می‌نماید.
  9. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
  10. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، گزارش خسارت آتش‌سوزی را با شرایط صدور بیمه‌نامه تطبیق می‌دهد. (جهت این‌که خسارت وارده در حوزه تعهدات بیمه‌گر بوده یا خیر)
  11. بر اساس گزارش مقدماتی تهیه شده حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی باشد، قدم 12 صورت می‌گیرد.
   • درصورتیکه رسیدگی به خسارت بیش از حد اختیار اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، نامه‌ای به‌همراه فرم اعلام خسارت - تکمیل شده توسط بیمه‌گزار- را مبنی بر اعلام خسارت به اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
    • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی پس از بررسی اولیه خسارت حادث شده، تشکیل پرونده می‌دهد.
    • با توجه به بررسی اولیه صورت گرفته درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی باشد.حالات زیر اتفاق می‌افتد:
     • حکم کارشناس جهت کارشناسی و حسابرس جهت برآورد خسارت توسط کارشناس اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی صادر و به کارشناس و حسابرس مربوطه تحویل داده می‌شود.
     • کارشناس بازدید و حسابرس بازدیدی از محل به‌عمل آورده، گزارش کارشناسی را تهیه کرده و به اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی تحویل می‌دهند.
     • پس از تهیه گزارش کارشناسی درصورتیکه بیمه‌گزار نسبت به گزارش کارشناسی اعتراضی داشته باشد و میان بیمه‌گزار و کارشناس بازدید و حسابرس توافق حاصل نشود، بند3 ماده 24 اعمال شده، پس از توافق ادامه فرآیند دنبال می‌شود.
     • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی پس از دریافت گزارش بازرسی، طی نامه‌ای درخواست تکمیل مدارک جهت رسیدگی به پرونده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌‌نماید.
     • پس از تکمیل مدارک اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی، باتوجه به گزارشات تهیه شده خسارت وارده را محاسبه می‌نماید.
     • براساس خسارت برآورد شده حالات زیر اتفاق می‌افتد:
      • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی باشد.
       1. اداره نظارت بر خسارت طی نامه‌ای تاییدیه پرداخت را به‌همراه حواله پرداخت صادر شده به اطلاع اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌رساند.
       2. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی نامه اداره نظارت بر خسارت را دریافت و قدم 12 صورت می‌گیرد.
      • در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت نباشد، اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی طی نامه‌ای به شورای فنی اعلام خسارت می‌نماید.
       1. شورای فنی پس از بررسی مدارک حادثه و خسارت محاسبه شده "مجوز پرداخت خسارت" را صادر و به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌نماید.
       2. اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
       3. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی نامه اداره نظارت بر خسارت را دریافت و قدم 12 صورت می‌گیرد.
    • در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت نباشد، اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی طی نامه‌ای به شورای فنی اعلام خسارت می‌نماید.
     • شورای فنی پس از بررسی پرونده خسارت، "مجوز کارشناسی" را صادر و به اداره نظارت بر خسارت آتش سوزی ارسال می‌نماید.
     • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی مجوز کارشناسی را دریافت می کند
  12. صورت محاسبه خسارت آتش‌سوزی" توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تکمیل می‌گردد. این صورت محاسبه جهت ثبت خلاصه خسارت رخ داده و درج در پرونده خسارت آتش‌سوزی می‌باشد.
  13. حواله پرداخت خسارت آتش‌سوزی" در 5 نسخه زیر، توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر و ارسال می‌گردد:
   • نسخه اول به بیمه‌گزار
   • نسخه دوم و سوم به اداره‌کل حسابداری و آمار
   • دو نسخه آخر در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
  14. بیمه‌گزار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه‌گزار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه‌گزار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه‌گزار متعهد می‌شود که:
   • چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه‌گزار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید.
   • چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه‌گزار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسئول حادثه خودداری بعمل آورد.
   • چنانچه مشخص گردد که بیمه‌گزار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به‌عمل آورد.
  15. اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد. سپس یک نسخه از حواله را برای اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌کند.
  16. تعهد‌نامه در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
  17. در نهایت اطلاعات خسارت و پرداخت آن توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه خسارت (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و در پایان ماه به برنامه اطلاعاتی سامان منتقل می‌شود.
کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های آتش سوزی" بیمه‌های آتش-سوزی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.