بررسی کتاب قانون دیات در حقوق قضایی ایران همراه با مسائل فقهی وحقوقی

بررسی کتاب قانون دیات در حقوق قضایی ایران همراه با مسائل فقهی وحقوقی


چنانکه هل لغت گفته اند : واژه (دیه ) در اصل (ودی ) بوده که پس از حذف (واو) واضافه کردن (ها) (تاء) ( به جای آن در آخر کلمه به (دیه ) تبدیل شده است وبه هنگام جمع (دیات ) گفته می شود ( ١ معنایی که کتب عمده لغت در زبان عربی برای دیه کرده اند ،عبارتند از حق القتیل ( ٢) یا بدل النفس که مترادف با لغت خونبها ( ٣) در زبان فارسی می شود لغات مترادف با دیه : برای واژ ه دیه لغات مترادفی وجود دارد که به دلیل استعمال از انها در کتب فقهی مذهب اسلامی اشاره ای به آن می نماییم تا بر مباحث دیه احاطه بیشتری داشته باشیم...