بررسی میزان تأثیر ریسک بیمه شخص ثالث با خسارت ثالث جانی و مالی

بررسی میزان تأثیر ریسک بیمه شخص ثالث با خسارت ثالث جانی و مالی


بیمه شخص ثالث که مسئولیت جانی دارندگان وسایل نقلیه موتوری را بر عهده دارد ( بیمه اجباری مسئولیت مدنی) با توجه به توسعه روز افزون آنچنان که باید همه گیر نشده و نظر به اینکه این اقدام مهم برای کلیه وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه مسئولیت مدنی اجباری است. ولی همچنان خیل عظیمی از این وسایل تحت پوشش این خدمت قرار نگرفته‌اند و با وصف شرایط موجود قسمت زیادی از خروجی وجه نقد در صنعت بیمه کشور ناشی از خسارت رانندگی در سنوات گذشته مربوط به این حوزه از بیمه بوده است . ولی آنچه در این خصوص مد نظر می‌باشد بخش زیادی از مصائب و مشکلات و همچنین نابسامانی‌ها مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی به مدیریت نادرست جاده‌های کشور ، ایمن نبودن راه‌ها و عدم برخورداری وسایل نقلیه از استانداردهای روز دنیا و همچنین عدم توجه کافی و جدی به مقررات راهنمایی و رانندگی می‌باشد .با ازدیاد روزانه تعداد تصادفات ، خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن سیر صعودی یافته و منابع کمیاب اقتصادی و منابع انسانی کشور در معرض خطر جدی که در حال تبدیل شدن به فاجعه ملی است قرار گرفته است .در این پژوهش واکاوی عوامل متأثر از تصادفات،و با عطف نظر به عوامل چهارگانه بروز تصادف ( انسان،محیط ، وسیله نقلیه و نوع کاربری ، قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث ) بیمه‏ای ارائه شده است.