بررسی عملکرد بیمه ایران در رشته بیمه شخص‌ ثالث و مازادمالی (دیه) و میزان رضایت‌مندی مشتریان در مقایسه با بیمه آسیا شهرستان رشت

بررسی عملکرد بیمه ایران در رشته بیمه شخص‌ ثالث و مازادمالی (دیه) و میزان رضایت‌مندی مشتریان در مقایسه با بیمه آسیا شهرستان رشت


صنعت بیمه در عصر ارتباطات فراتر از فعالیت‌های تجار می‌کوشد در گشودن افق‌های روشن‌تر برای زندگی و آینده‌ی بشر سهم داشته باشد. به همین دلیل بیمه در عصری که رویکرد شتاب‌زده انسان به زندگی مدرن و بهره‌گیری افراطی از ماشین، موجی از اضطراب و تنش‌های منفی را در سرتاسر جهان گسترده است به مشابه یک واحد پشتیان، التیام دهنده و اطمینان‌بخش وارد زندگی اجتماعی شده است و با همین اهداف در عصری که فشارهای عصبی و روانی بیش از سده‌های گذشته زندگی بشر را تهدید می‌کند. سعی دارد بهره‌گیری را نه به مفهوم مطلق اقتصادی آن بلکه استفاده بهینه از عمر و زندگی انسان افزایش دهد.