فهرست مطالب فهرست مطالب

بازنشستگی اردیبهشت ماه 1392

بازنشستگی اردیبهشت ماه 1392


بازنشستگی اردیبهشت ماه 1392
براساس احکام صادره از سوی آقای حیدری معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری همکاران زیر به افتخار بازنشستگی نائل شدند:
  • آقای عباس جهانی (استان آذربایجان شرقی) به درخواست خود از 30/12/91
  • آقای مسلم محمدی ولوجردی (مجتمع خدمات بیمه ای سعدی) به درخواست خود ا ز 10/2/92