بازاریابی آموزشی ضرورت امروز برای مدیران و مسئولان آموزش

بازاریابی آموزشی ضرورت امروز برای مدیران و مسئولان آموزش


امروزه در برنامه ریزی های آموزشی برای مدیران و مسئولان آموزش به موارد و موضوعاتی برخورد می کنیم که در آنها کوشش شده است مدیر آموزش را به تمامی فنون و دانش هایی که در انجام دادن وظیفه خود بدانها نیاز دارد مجهز سازند. در فهرست مطالب و موضوعات درسی این گروهها دروسی چون برنامه ریزی آموزشی، ارزیابی آموزشی، شیوه های آموزش، بهبود بازسازی سازمان، رفتار سازمانی، آمار و تصمیم گیری و امثال آن مواجه می شویم که به منظور ایجاد توان کار در زمینه آمورش در برنامه آموزشی منظور گردیده اند. اما آیا تابحال بدین نکته اندیشیده اید که اگر سازمان ها و مؤسساتی که این افراد بعداً در آنها عهده دار امر آموزش خواهند شد ضرورت و ارزش آموزش را احساس نکرده باشند تمامی این موارد و کوشش در آموزش آنها عبث و بی اثر خواهند شد...