تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران


تاریخ: 1396/02/13
شماره: 96/98162
موضوع: آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: 1396/02/13
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9351357
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست