آیین‌نامه شماره ۷۷/۱؛ مکمل شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه شماره ۷۷/۱؛ مکمل شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایرانتصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 98/1/30

 

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین نامه "شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران" (آیین نامه شماره ۷۷) را به شرح ذیل اصلاح و به عنوان مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

 

۱- بندهای ۴ و ۶ قسمت الف ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

"۴- موضوع بیمه: جبران هزینه‌های تشخیصی و درمانی و غیرپزشکی و ارایه سایر خدمات مندرج در ماده ۲ این شرایط به اتباع خارجی در مدت اقامت در ایران طبق شرایط بیمه‌نامه.

۶- صدمات بدنی: آسیب یا جراحت بدنی که به علت حادثه در مدت بیمه‌ پدید آمده باشد."


۲- قسمت ج ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

"ج) مدت بیمه: پوشش این بیمه نامه از تاریخ ورود قانونی بیمه شده به کشور ایران آغاز و فقط برای سفرهایی که مدت آن حداکثر ۹۲ روز متوالی باشد معتبر است، مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه‌تری قید شده باشد. در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار، بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به کشور ایران سفر نماید."


۳- ماده ۲ آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح شد:

"ماده ۲- تعهدات بیمه‌گر:

در صورتی که بیمه‌شده در مدت بیمه، دچار بیماری یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شود و یا قرنطینه اجباری پزشکی ضروری گردد،‌ بیمه‌گر موظف است خدمات زیر را سازماندهی و هزینه‌های مرتبط با آن را پرداخت نماید:

الف) انتقال

۱- پذیرش‌ و‌ انتقال بیمه‌شده به نزدیک‌ترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز در‌ کمترین زمان ممکن.

۲- انتقال دوباره بیمه‌شده در موارد ضروری با نظر پزشک معالج به مراکز درمانی مجهزتر در اسرع وقت.

ب) پرداخت هزینه‌ها

۱- هزینه‌های تشخیصی و درمانی بیمه شده در مدت بیمه با استناد به گواهی پزشکی مبنی بر نیاز فوری به درمان حداقل۵۰۰۰ یورو و حداکثر تا مبلغ مندرج در بیمه‌نامه یا معادل ریالی آن براساس نرخ ارز موضوع بند ۵ ماده ۷ این شرایط و در مدت پوشش پس از کسر فرانشیز هزینه‌های پزشکی غیربستری به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۱- هزینه‌های پزشکی ناشی از بیش از ۶ ساعت بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day Care .
۲-۱- هزینه‌های تشخیصی و درمانی پزشکی شامل ویزیت اولیه و خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی، هزینه‌های دارویی، جراحی‌های سرپایی، فیزیوتراپی تجویز شده پزشک معالج، پذیرش و انتقال به مراکز پزشکی.
۳-۱- هزینه‌ فوریتهای دندانپزشکی تا سقف ۲۰۰ یورو. این هزینه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان می‌باشد.
تبصره- هزینه های تشخیصی و درمانی موضوع بند ۱ بخش ب این ماده برای سفرهایی که از مرز زمینی انجام می شود به میزان ثابت ۵۰۰۰ یورو است.

۲- هزینه‌ خدمات غیرپزشکی زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۲- بازگرداندن بیمه‌شده به کشور متبوع در صورتی که بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر، پس از درمان در محل، شرایط جسمی بیمه‌شده مانع از بازگشت وی به صورت مسافر معمولی باشد.
۲-۲- خدمات متعارف تهیه تابوت و انتقال جسد بیمه‌شده متوفی به نزدیکترین فرودگاه‌ بین‌المللی محل اقامت وی در کشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاری مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).
۳-۲- در صورتی که بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه‌نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه‌های متعارف رفت و برگشت یکی از بستگان بیمه‌شده از کشور محل اقامت بیمه‌شده به محل بستری و نیز مخارج اقامت وی در ایران حداکثر برای ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.
۴-۲- پرداخت هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه‌شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشکی (با تایید پزشک معالج) در صورتی که نتواند از بلیط برگشت استفاده نماید.
۵-۲- پرداخت هزینه‌های متعارف بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه‌شده و یک نفر از بستگان بیمه‌شده به کشور متبوع در صورتی که بیمه‌شده توانایی ادامه سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه‌ای که برای ابتدای سفر استفاده کرده است را نداشته باشد.
۶-۲- ارایه راهنمایی و پرداخت هزینه‌ تهیه مدارک مهم گم شده مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارک کنسولی تا سقف ۲۰۰ یورو یا معادل ریالی آن.
۷-۲- پرداخت هزینه‌های معاضدت قضایی تا سقف ۲۵۰ یورو یا معادل ریالی آن برای دعاوی که طی اقامت در ایران علیه بیمه شده مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشکی

بیمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نیاز بیمه‌شده از قبیل نشانی بیمارستان‌ها، مراکز جراحی محدود، داروخانه‌ها و دیگر مراکز تخصصی درمانی را در اختیار وی قرار دهد و سایر اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را حداقل به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی به روش های مقتضی به صورت شبانه روزی ارایه نماید.

د) پرداخت خسارت
بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز هزینه‌های در تعهد خود را پرداخت نماید.
تبصره- بیمه‌گر موظف است تمهیدات لازم برای تأمین خدمات تعهد شده در این ماده را پیش از فروش بیمه‌نامه، در ایران فراهم کرده باشد."

 

۴- بند ۱۲ ماده ۳ (استثنائات) حذف و شماره بند بعدی به ۱۲ اصلاح شد.

 

۵- ذیل ماده ۷ (سایر شرایط) بندهای زیر اضافه شد:

"۴- تعهدات بیمه گر و پوشش های بیمه نامه، نمی تواند کمتر از مبالغ مندرج در بند (ب) ماده ۲ این شرایط باشد.
۵- نوع ارز و نرخ تسعیر مبنای اخذ حق‌بیمه و پرداخت خسارت این بیمه‌نامه، براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی تعیین می‌شود و بیمه‌گر موظف است براساس این دستورالعمل، نوع ارز و نرخ تسعیر آن را در بیمه‌نامه مشخص نماید."

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین نامه "شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران" (آیین نامه شماره ۷۷) را به شرح ذیل اصلاح و به عنوان مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

 

۱- بندهای ۴ و ۶ قسمت الف ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

"۴- موضوع بیمه: جبران هزینه‌های تشخیصی و درمانی و غیرپزشکی و ارایه سایر خدمات مندرج در ماده ۲ این شرایط به اتباع خارجی در مدت اقامت در ایران طبق شرایط بیمه‌نامه.

۶- صدمات بدنی: آسیب یا جراحت بدنی که به علت حادثه در مدت بیمه‌ پدید آمده باشد."


۲- قسمت ج ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

"ج) مدت بیمه: پوشش این بیمه نامه از تاریخ ورود قانونی بیمه شده به کشور ایران آغاز و فقط برای سفرهایی که مدت آن حداکثر ۹۲ روز متوالی باشد معتبر است، مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه‌تری قید شده باشد. در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار، بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به کشور ایران سفر نماید."


۳- ماده ۲ آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح شد:

"ماده ۲- تعهدات بیمه‌گر:

در صورتی که بیمه‌شده در مدت بیمه، دچار بیماری یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شود و یا قرنطینه اجباری پزشکی ضروری گردد،‌ بیمه‌گر موظف است خدمات زیر را سازماندهی و هزینه‌های مرتبط با آن را پرداخت نماید:

الف) انتقال

۱- پذیرش‌ و‌ انتقال بیمه‌شده به نزدیک‌ترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز در‌ کمترین زمان ممکن.

۲- انتقال دوباره بیمه‌شده در موارد ضروری با نظر پزشک معالج به مراکز درمانی مجهزتر در اسرع وقت.

ب) پرداخت هزینه‌ها

۱- هزینه‌های تشخیصی و درمانی بیمه شده در مدت بیمه با استناد به گواهی پزشکی مبنی بر نیاز فوری به درمان حداقل۵۰۰۰ یورو و حداکثر تا مبلغ مندرج در بیمه‌نامه یا معادل ریالی آن براساس نرخ ارز موضوع بند ۵ ماده ۷ این شرایط و در مدت پوشش پس از کسر فرانشیز هزینه‌های پزشکی غیربستری به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۱- هزینه‌های پزشکی ناشی از بیش از ۶ ساعت بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day Care .
۲-۱- هزینه‌های تشخیصی و درمانی پزشکی شامل ویزیت اولیه و خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی، هزینه‌های دارویی، جراحی‌های سرپایی، فیزیوتراپی تجویز شده پزشک معالج، پذیرش و انتقال به مراکز پزشکی.
۳-۱- هزینه‌ فوریتهای دندانپزشکی تا سقف ۲۰۰ یورو. این هزینه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان می‌باشد.
تبصره- هزینه های تشخیصی و درمانی موضوع بند ۱ بخش ب این ماده برای سفرهایی که از مرز زمینی انجام می شود به میزان ثابت ۵۰۰۰ یورو است.

۲- هزینه‌ خدمات غیرپزشکی زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۲- بازگرداندن بیمه‌شده به کشور متبوع در صورتی که بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر، پس از درمان در محل، شرایط جسمی بیمه‌شده مانع از بازگشت وی به صورت مسافر معمولی باشد.
۲-۲- خدمات متعارف تهیه تابوت و انتقال جسد بیمه‌شده متوفی به نزدیکترین فرودگاه‌ بین‌المللی محل اقامت وی در کشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاری مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).
۳-۲- در صورتی که بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه‌نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه‌های متعارف رفت و برگشت یکی از بستگان بیمه‌شده از کشور محل اقامت بیمه‌شده به محل بستری و نیز مخارج اقامت وی در ایران حداکثر برای ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.
۴-۲- پرداخت هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه‌شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشکی (با تایید پزشک معالج) در صورتی که نتواند از بلیط برگشت استفاده نماید.
۵-۲- پرداخت هزینه‌های متعارف بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه‌شده و یک نفر از بستگان بیمه‌شده به کشور متبوع در صورتی که بیمه‌شده توانایی ادامه سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه‌ای که برای ابتدای سفر استفاده کرده است را نداشته باشد.
۶-۲- ارایه راهنمایی و پرداخت هزینه‌ تهیه مدارک مهم گم شده مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارک کنسولی تا سقف ۲۰۰ یورو یا معادل ریالی آن.
۷-۲- پرداخت هزینه‌های معاضدت قضایی تا سقف ۲۵۰ یورو یا معادل ریالی آن برای دعاوی که طی اقامت در ایران علیه بیمه شده مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشکی

بیمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نیاز بیمه‌شده از قبیل نشانی بیمارستان‌ها، مراکز جراحی محدود، داروخانه‌ها و دیگر مراکز تخصصی درمانی را در اختیار وی قرار دهد و سایر اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را حداقل به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی به روش های مقتضی به صورت شبانه روزی ارایه نماید.

د) پرداخت خسارت
بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز هزینه‌های در تعهد خود را پرداخت نماید.
تبصره- بیمه‌گر موظف است تمهیدات لازم برای تأمین خدمات تعهد شده در این ماده را پیش از فروش بیمه‌نامه، در ایران فراهم کرده باشد."

 

۴- بند ۱۲ ماده ۳ (استثنائات) حذف و شماره بند بعدی به ۱۲ اصلاح شد.

 

۵- ذیل ماده ۷ (سایر شرایط) بندهای زیر اضافه شد:

"۴- تعهدات بیمه گر و پوشش های بیمه نامه، نمی تواند کمتر از مبالغ مندرج در بند (ب) ماده ۲ این شرایط باشد.
۵- نوع ارز و نرخ تسعیر مبنای اخذ حق‌بیمه و پرداخت خسارت این بیمه‌نامه، براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی تعیین می‌شود و بیمه‌گر موظف است براساس این دستورالعمل، نوع ارز و نرخ تسعیر آن را در بیمه‌نامه مشخص نماید."

منبع: بیمه مرکزی