اهداف مرکز آموزش و توسعه

اهداف مرکز آموزش و توسعه


  • آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی با کیفیت عالی
  • ارائه دانش فنی متناسب با نیازهای آموزشی در کلیه های حوزه های بیمه ای به کارکنان و شبکه فروش
  • ارائه دانش و توانمندی های عمومی کارکنان و مدیران متناسب با نیازهای آموزشی
  • حضور در عرصه تولید و نشر دانش فنی