تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

انعقاد قرارداد با مراکز توانبخشی بنیاد(آسایشگاه)

انعقاد قرارداد با مراکز توانبخشی بنیاد(آسایشگاه)


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
شماره: 812894/93
موضوع: انعقاد قرارداد با مراکز توانبخشی بنیاد(آسایشگاه)
زمان اجرا: از تاریخ 06/11/1393
مخاطبین: مراکز خدمات در منزل طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
با توجه به انعقاد قرارداد مستقیم با مراکز توانبخشی بنیاد (آسایشگاه) با این شرکت و پرداخت هزینه های مربوط به ویزیت، پرستاری، مراقبت و سایر خدمات به آن مراکز، از تاریخ 06/11/1393 هیچگونه هزینه ای بابت خدمات مذکور پرداخت نخواهد شد.
شماره شناسه: 6640336
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: