انتصاب سید رسول تاج دار به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران

انتصاب سید رسول تاج دار به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایرانانتصاب سید رسول تاج دار به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران

انتصاب سید رسول تاج دار به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای سید رسول تاج دار به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.
 
این حکم به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران از سوی وزیر اقتصاد صادر شده است.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران