انتخاب مجدد آقای پورکیانی بعنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

انتخاب مجدد آقای پورکیانی بعنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

انتخاب مجدد آقای پورکیانی بعنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران در جلسه امروز سندیکای بیمه گران با اجماع مدیران عامل شرکتهای بیمه، بعنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

منبع خبر: روابط عمومی