تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

امکانات ضروری جهت نصب دستگاه پذیرنده کارت الکترونیکی درمان بیمه ایران(سابا کارت)

امکانات ضروری جهت نصب دستگاه پذیرنده کارت الکترونیکی درمان بیمه ایران(سابا کارت)


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
شماره: 239177/94
موضوع: امکانات ضروری جهت نصب دستگاه پذیرنده کارت الکترونیکی درمان بیمه ایران(سابا کارت)
زمان اجرا: از تاریخ 02/04/1394
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 

به استحضار می رسانداین شرکت در نظر دارد جهت رفاه حال بیمه شدگان و تسهیل در پرداخت هزینه های مراجع درمانی طرف قرارداد پروژه کارت الکترونیکی درمان و نصب دستگاه پذیرنده کارت (pos) در مراجع درمانی طرف قرارداد را اجرائی نماید.لذا خواهشمند است در راستای اجرای این پروژه دستور فرمائید با هماهنگی واحد رایانه آن مرکز امکانات ذیل در محل صندوق فراهم گردد.
1. پریز برق 
2. شبکه محلی متصل به اینترنت که هیچ گونه پراکسی(proxy) بر روی آن نباشد. 
3.IPآزاد ثابت بر روی شبکه محلی با قابلیت telnet 

(92.242.223.118 با پورت 2112 ) و (92.242.223.120 با پورت 20443)

شماره شناسه: 7112615
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: