آمار نیروی انسانی

آمار نیروی انسانی


تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران در سال 86، 2220 نفر است که شامل 1943 نفر (5/87 درصد) مرد و 277 نفر (5/12 درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی شرکت تعداد 379نفر (1/17 درصد) در واحد های ستادی و 1841 نفر (9/82 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.

 

تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران در سال 90، 1793 نفر است که شامل 1630 نفر (35 درصد) مرد و 163 نفر (4درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی قراردادی شرکت تعداد 542نفر (12 درصد) در واحد های ستادی و 2103 نفر (46 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.

 

تعداد کارکنان رسمی بیمه ایران در اسفندماه 96، 1666 نفر است که شامل 1466 نفر (89 درصد) مرد و 200 نفر (11 درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی قراردادی شرکت تعداد 836 نفر (20 درصد) در واحدهای ستادی و 3272 نفر (80 درصد) در واحدهای اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.