آمار نیروی انسانی

تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران در سال 86، 2220 نفر است که شامل 1943 نفر (5/87 درصد) مرد و 277 نفر (5/12 درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی شرکت تعداد 379نفر (1/17 درصد) در واحد های ستادی و 1841 نفر (9/82 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.

 

تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران در سال 90، 1793 نفر است که شامل 1630 نفر (35 درصد) مرد و 163 نفر (4درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی قراردادی شرکت تعداد 542نفر (12 درصد) در واحد های ستادی و 2103 نفر (46 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.