تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

الزام صدور معرفی نامه بیمه ایران جهت نسخ داوریی بالای 000ر000ر10 ریال

الزام صدور معرفی نامه بیمه ایران جهت نسخ داوریی بالای 000ر000ر10 ریال


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
شماره: 552913/93
موضوع: 6324150
زمان اجرا: از تاریخ 10/08/1393
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 

ضمن تقدیر و تشکر از همکاری با این شرکت، خواهشمند است جهت کنترل و نظارت بر هزینه های دارویی، مقرر فرمائید از تاریخ 10/08/1393 در مورد نسخ دارویی بالای 000ر000ر10 ریال علاوه بر تائید پزشک معتمد بیمه و ممهور نمودن به مهر بیمه ایران در ظهر نسخه تجویزی پزشک معالج، ارائه معرفی نامه(نمونه پیوست) از شعبه مجری قرارداد نیز الزامی می باشد. در غیر اینصورت این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه های داروئی مازاد سقف تعیین شده ندارد. سایر شرایط آئین نامه داروئی شرکت به قوت خود باقی است. 
شایان ذکر است در صورت مشاهده افراد سودجو و هرگونه تخلفات احتمالی در استان تهران مراتب سریعا به این معاونت و با شماره های 09127127754 جناب آقای جماشی و 093552008867 جناب آقای طاعتی تماس حاصل نمایند . در سایر استانهابه مراکز بیمه ایران استانها گزارش گردد.

شماره شناسه: 6324150
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوی

رونوشت: