الزامی بودن پذیرش بیمه شدگان این شرکت توسط کلیه پزشکان شاغل در بیمارستان های طرف قرارداد اعم از سهامدار، پرویلیج، مدعو و... در چارچوب قرارداد فیمابین

الزامی بودن پذیرش بیمه شدگان این شرکت توسط کلیه پزشکان شاغل در بیمارستان های طرف قرارداد اعم از سهامدار، پرویلیج، مدعو و... در چارچوب قرارداد فیمابینتاریخ: 1397/10/06
شماره: 97/834353
موضوع: الزامی بودن پذیرش بیمه شدگان این شرکت توسط کلیه پزشکان شاغل در بیمارستان های طرف قرارداد اعم از سهامدار، پرویلیج، مدعو و... در چارچوب قرارداد فیمابین
زمان اجرا: از تاریخ 1397/10/06
مخاطبین: مدیران عامل بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 11438282
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست