الزامی بودن پذیرش بیمه شدگان این شرکت توسط کلیه پزشکان شاغل در بیمارستان های طرف قرارداد اعم از سهامدار، پرویلیج، مدعو و... در چارچوب قرارداد فیمابین

تاریخ: 1397/10/06
شماره: 97/834353
موضوع: الزامی بودن پذیرش بیمه شدگان این شرکت توسط کلیه پزشکان شاغل در بیمارستان های طرف قرارداد اعم از سهامدار، پرویلیج، مدعو و... در چارچوب قرارداد فیمابین
زمان اجرا: از تاریخ 1397/10/06
مخاطبین: مدیران عامل بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 11438282
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست