تعرفه ها و بخشنامه ها

الزامی بودن عقد قرارداد مراکز طرف قرارداد با بیمه های پایه در بخش سرپایی

تاریخ: 1396/04/20
شماره: 96/292467
موضوع: الزامی بودن عقد قرارداد مراکز طرف قرارداد با بیمه های پایه در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/20
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

باسلام و احترام

ضمن تشکرازهمکاری با این شرکت به استحضار می رساند تعهدات این شرکت در قرارداد های درمان تکمیلی، مازاد بر سهم بیمه گر اول بوده و مراکز طرف قرارداد ملزم به عقد قرارداد با بیمه پایه (خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) و کسر سهم آنها از هزینه های ارسالی می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت کلیه آئین نامه و بخشنامه های جاری، این موضوع در ارسال مدارک و هزینه های مورد درخواست از این شرکت مدنظر قرار گیرد.

شماره شناسه: 9577392
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت: