الزامی بودن عقد قرارداد با بیمه های پایه

الزامی بودن عقد قرارداد با بیمه های پایهتاریخ: 1396/09/02
شماره: 96/684588
موضوع: الزامی بودن عقد قرارداد با بیمه های پایه
زمان اجرا: 1396/09/02
مخاطبین: درمانگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10053522
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست