تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

الزامی بودن ثبت بستری پذیرش در همان روز پذیرش بیمه شده و ثبت بستری ترخیص در همان روز ترخیص بیمار

الزامی بودن ثبت بستری پذیرش در همان روز پذیرش بیمه شده و ثبت بستری ترخیص در همان روز ترخیص بیمار


تاریخ: 1396/01/14
شماره: 96/12168
موضوع: الزامی بودن ثبت بستری پذیرش در همان روز پذیرش بیمه شده و ثبت بستری ترخیص در همان روز ترخیص بیمار
زمان اجرا: از تاریخ 1396/01/14
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

​با سلام و احترام

به استحضار می رساند نظر به تثبیت نسبی وضعیت سامانه سدا از نظر پذیرش بیماران وارسال اسناد از سوی مراجع درمانی و رسیدگی به اسناد پزشکی در معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص، خواهشمند است موارد ذیل به نحو مقتضی انجام گردد:

  1. با توجه به ثبت اتوماتیک تاریخ بستری بیمار، ضروری است در همان روز بستری اقدام به صدور معرفی نامه در سامانه سدا گردیده تا تاریخ بستری مطابق با واقع باشد.
  2.  ضروری است در همان روز ترخیص نسبت به ثبت هزینه در سامانه سدا اقدام گردیده تا تاریخ ترخیص نیز مطابق با واقع باشد. شایان ذکر است در صورت اشتباه کاربر در ثبت صحیح صوت حساب، امکان ویرایش برای کاربر مرجع تا زمان ارسال اسناد وجود دارد.
  3. ارسال اسناد باید مطابق با لیست ((چاپ بسته)) در سامانه سدا و توسط نامه اخذ شده از این سامانه ((چاپ صورتحساب)) صورت پذیرد و از الصاق نامه غیر از نامه ذکر شده بر روی اسناد ارسالی خودداری گردد.
  4.  در مورد تک تک پرونده ها، باید چاپ صورت هزینه تک پرونده از سامانه سدا اخذ شده و قسمت بارکد، منگنه و مخدوش نشده و روی دیگر اوراق پرونده الصاق گردد.
  5. در صورتیکه پرونده ای ویرایش شده باشد، حتما صورت هزینه، مجددا چاپ شده و روی صورت هزینه قبلی الصاق گردد. لازم به ذکر است برگه مذکور در تمام مراحل رسیدگی به اسناد پزشکی مورد نیاز این شرکت می باشد.
شماره شناسه: 9248791
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت: