تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

الزامی بودن اندیکاسیون بستری

الزامی بودن اندیکاسیون بستری


تاریخ: 1396/04/17
شماره: 96/280893
موضوع: الزامی بودن اندیکاسیون بستری
زمان اجرا: 1396/04/17
مخاطبین: بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند در برخی از بیمارستانها مشاهده گردیده است که بیماران بدون اندیکاسیون مشخص بستری و سپس در بررسی و چکاپ صورت گرفته، مورد بیماری خاصی مشاهده و سپس نسبت به درمان جراحی و یا درمان طبی آن مشکل اقدام می نمایند. باتوجه به اینکه هزینه های مربوط به غربالگری و چکاپ خارج از تعهدات این شرکت می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید بیمه شدگان این شرکت با اندیکاسیون مشخص بستری واقدامات انجام شده مرتبط با علت بستری باشد . بدیهی است بیمه ایران هیچ گونه تعهدی بابت هزینه های غربالگری و چکاپ ندارد و وجهی بابت آن پرداخت نمی کند.

شماره شناسه: 9563612
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت: