تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

الزامی بودن ارسال چاپ صورتحساب از طریق سامانه سدا

الزامی بودن ارسال چاپ صورتحساب از طریق سامانه سدا


تاریخ: 1395/11/10
شماره: 95/875981
موضوع: الزامی بودن ارسال چاپ صورتحساب از طریق سامانه سدا
زمان اجرا: 1395/11/01
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9034421
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

 اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست