الحاقیه شماره یک تعرفه خدمات فیزیوتراپی سال 1396

الحاقیه شماره یک تعرفه خدمات فیزیوتراپی سال 1396تاریخ: 1396/07/30
شماره: 96/589855
موضوع: الحاقیه شماره یک تعرفه خدمات فیزیوتراپی سال 1396
زمان اجرا: از تاریخ 1396/07/30
مخاطبین: مراکزفیزیوتراپی ودرمانگاه ها و بیمارستانهای طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9930500
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست