تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

الحاقیه شماره دو تعرفه خدمات در منزل قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران

الحاقیه شماره دو تعرفه خدمات در منزل قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
شماره: 263275/93
موضوع: الحاقیه شماره دو تعرفه خدمات در منزل قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 12/04/1393
مخاطبین: شرکت های خدمات در منزل طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران(ویژه بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران)
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 حداکثر سقف ریالی مراقبت در منزل بابت هر بیمار در هر ماه(شیفت اول) 000ر000ر8
2 حداکثر سقف ریالی مراقبت در منزل بابت هر بیمار در هر ماه(شیفت دوم و سوم) 000ر000ر14
3 حداکثر سقف ریالی مراقبت در منزل بابت هر بیمار در هر ماه(سه شیفت) 000ر000ر18


مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به اسناد خدمات پرستاری و مراقبت در منزل: 

1- ارائه گواهی پزشک معالج مبنی بر ضرورت پرستاری و مراقبت از بیمه شده در منزل
2- تائید مراتب از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران
3- ارسال کپی خلاصه پرونده آخرین بستری در بیمارستان
4-فرم گزارش مراقبت روزانه(فرم پیوست)

شماره شناسه: 5969100
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: