تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

الحاقیه تعرفه خدمات سرپائی درمانگاه ها در تهران

الحاقیه تعرفه خدمات سرپائی درمانگاه ها در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
شماره: 92/224934
موضوع: الحاقیه تعرفه خدمات سرپائی درمانگاه ها در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393
مخاطبین: درمانگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 اکو از راه مری (ترانس ازوفاژیال) 000ر250ر3
2 اکو کاردیوگرافی با کنتراست 000ر950ر1
3 استرس اکو 000ر250ر3
4 اکو تیشو داپلر 000ر080ر2

 

شماره شناسه: 4750104
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: