اطلاعیه 65 در خصوص واریز خسارت مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه

اطلاعیه 65 در خصوص واریز خسارت مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعهاطلاعیه 65 در خصوص واریز خسارت مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه

اطلاعیه 65 در خصوص واریز خسارت مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه

پیرو اطلاعیه های قبلی و در راستای تسریع در پرداخت خسارت و کسب حداکثر رضایت زیاندیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه نسبت به واریز 45 فقره حواله در وجه شبای زیاندیدگان محترم خسارت مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت مزبور به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است .

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران