اطلاعیه شماره76 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی وچک شرکت بیمه توسعه به حساب شبای مربوطه

اطلاعیه شماره76 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی وچک شرکت بیمه توسعه به حساب شبای مربوطهاطلاعیه شماره76 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی وچک شرکت بیمه توسعه به حساب شبای مربوطه

اطلاعیه شماره76 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی وچک شرکت بیمه توسعه به حساب شبای مربوطه
پیرو اطلاعیه های قبلی و در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم بیمه های زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه نسبت به واریز مبلغ  374نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدامات لازم صورت گرفته است .
 
 
 

منبع خبر: مدیریت اجرائی پروژه بیمه توسعه