اطلاعیه شماره 75 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی و چکهای ابطالی شرکت بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 75 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی و چکهای ابطالی شرکت بیمه توسعهاطلاعیه شماره 75 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی و چکهای ابطالی شرکت بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 75 در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی و چکهای ابطالی شرکت بیمه توسعه

((اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص تسویه خسارت بدنی ومالی و چکهای ابطالی شرکت بیمه توسعه به حساب شبای مربوطه ))

 

پیرو اطلاعیه های قبلی و در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم بیمه های زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر  و پس انداز  60نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدامات لازم صورت گرفته است .

 

 

                                                                                                      

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران