اطلاعیه شماره 68 در خصوص واریز خسارتهای مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای زیاندیدگان صادر شد

اطلاعیه شماره 68 در خصوص واریز خسارتهای مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای زیاندیدگان صادر شداطلاعیه شماره 68 در خصوص واریز خسارتهای مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای زیاندیدگان صادر شد

اطلاعیه شماره 68 در خصوص واریز خسارتهای مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای زیاندیدگان صادر شد

اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص واریز خسارتهای مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای زیاندیدگان صادر شد.

پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت خسارت و کسب حداکثر رضایت زیاندیدگان محترم بیمه حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه ، نسبت به واریز 84 فقره حواله در وجه شبای بانک زیاندیدگان محترم خسارتهای مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت مزبور به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است .

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران