اطلاعیه شماره 67 در خصوص صدور بیمه نامه عمر انفرادی برای آن دسته از بیمه گذاران بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه که متقاضی ادامه بیمه نامه عمر خود در شرکت بیمه ایران بوده اند منتشر شد

اطلاعیه شماره 67 در خصوص صدور بیمه نامه عمر انفرادی برای آن دسته از بیمه گذاران بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه که متقاضی ادامه بیمه نامه عمر خود در شرکت بیمه ایران بوده اند منتشر شداطلاعیه شماره 67 در خصوص صدور بیمه نامه عمر انفرادی برای آن دسته از بیمه گذاران بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه که متقاضی ادامه بیمه نامه عمر خود در شرکت بیمه ایران بوده اند منتشر شد

اطلاعیه شماره 67 در خصوص صدور بیمه نامه عمر انفرادی برای آن دسته از بیمه گذاران بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه که متقاضی ادامه بیمه نامه عمر خود در شرکت بیمه ایران بوده اند منتشر شد

پیرو اطلاعیه های قبلی و در راستای کسب رضایت بیمه گزاران محترم بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه توسعه ؛ لیست نخستین گروه از بیمه گذاران بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه توسعه که متقاضی ادامه بیمه نامه های عمر خود در شرکت سهامی بیمه ایران بوده اند و برای آنها بیمه نامه صادر گردیده ، جهت اطلاع به پیوست اعلام می گردد .

 

منبع خبر: روابط عمومی